ศูนย์เรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำแบบเกษตรธรรมชาต (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นต้นแบบ สำหรับการจัดการชุมชนคนอยู่กับป่าให้เกิดความยั่งยืนทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต สร้างและศึกษา องค์ความรู้การอนุรักษ์โดยใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอรูปธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนิทรรศการกลางแจ้งให้ หน่วยงาน ชุมชนอยู่กับป่าและบุคคลทั่วไปได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร พลังงานและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอในการพึ่งพิงตัวเองและสามารถแบ่งปันซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตจริงได้

ศูนย์เรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำแบบเกษตรธรรมชาต (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า) มีฐานการเรียนรู้ ดังนี้

ฐานการจัดการดิน เป็นการนำศาสตร์การจัดการดินของพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่การใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน, การห่มดิน, การใช้จุลินทรีย์, การคืนชีวิตให้แผ่นดิน, การปลูกพืชผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า

ฐานการจัดการน้ำ กระบวนการนำศาสตร์การจัดการน้ำของพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่น้ำบนภูเขาในป่า, น้ำในลำธาร, การเก็บกักน้ำ, การใช้พลังงานน้ำ, การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค, การบำบัดน้ำ ในแนวทางจากภูผา สู่มหานที

ฐานการจัดการป่า การนำศาสตร์การจัดการป่าของพระเจ้าอยู่หัว ในการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างป่าให้เกิดระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อประชาชนให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ฐานการจัดการครัวเรือน เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น การทำน้ำยาล้างจาน, ครีมอาบน้ำ, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น เตาเผาอวาเตะ ซึ่งเมื่อเผาเสร็จแล้วจะได้ถ่านไม้คุณภาพดี นอกจากนี้ ยังได้น้ำส้มควันไม้ เป็นสารไล่แมลง และประโยชน์ด้านอื่น ๆ การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุต่าง ๆ

“สาระสำคัญของการเดินทาง ใช่อยู่ที่จุดหมายปลายทางเท่านั้น สิ่งที่เรียงรายอยู่สองข้างทางเป็นความรู้ที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่า หากการเดินทางของใครและใครในศูนย์เรียนรู้นี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนำพาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไม่พักต้องสงสั

 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
นายพงศา ชูแนม

ศูนย์เรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำแบบเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า)
132 หมู่ 6 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน:
นายพงศา ชูแนม โทร. 081 – 8941973; e-mail: Phongsachoo@hotmail.com
นายศักดา คงแง่ง โทร. 087 - 2726909; e-mail: Tonnam_86180@hotmail.com
นายงามรัก จานทอง โทร. 087-8979534

www.Phatotonnam.com

 

หัวหน้าหน่วยฯ