ส่วนอำนวยการ

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

บุคลากร
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางปัญจรัตน์ จินตนา

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพรเทพ ช่อมะลิ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้างานธุรการ


ประจำงาน

นางสุพัตรา สิงห์อมร

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4ประจำงาน

นายมนัส แสงเทียน

พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส 4

ประจำงาน

นางไพรินทร์ ทองเปี้ย

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
ประจำงาน

นายจุฒิรักษ์ คุณเศรษฐ์

พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2ประจำงาน

นายเทวรรณ อุรีรักษ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1

ประจำงาน

นางสาวมลฑา พุทธรักษา

เจ้าพนักงานธุรการ

ประจำงาน

นางสาวนิภัทรา ฉ่ำน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคค

นายพรเทพ ช่อมะลิ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประจำงาน

นางสาวบุษยา ไชยเพิ่ม

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

ประจำงาน

นางนงเยาว์ สร้อยสุวรรณ์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

ประจำงาน

นางสาวปวีณา บุญกระพือ

เจ้าพนักงานธุรการ

ประจำงาน

นางสาวอรณา หัตถบูรณ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

นางบุปผา ค้ำสกุล

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้างานการเงินและบัญชี


ประจำงาน

นายพีระเดช กิจโกศล

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 2

ประจำงาน

นางสาวปัทมา ฤทธิ์เดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำงาน

นายคงศักดิ์ ชายแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


หัวหน้างานพัสดุ

นางมนัสนันท์ มั่นฤกษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประจำงาน

นางสาววัชรีญา เทพพานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำงาน

นางสาวนัยนา ศรีประภา

เจ้าพนักงานธุรการ

ประจำงาน

นางสาวจรีวรรณ ปั้นเนตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นายภานุวัตร ศรพรหม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน


หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นายภานุวัตร ศรพรหม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน

ประจำงาน

นางลลิตตา มาเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำงาน

นางจิราพร ทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประจำงาน

นายสมพงษ์ สังขะโห

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานติดตามและประเมินผล

นายภารดร สรรพชัย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ

ประจำงาน

นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประจำงาน

นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

ประจำงาน

นางสาวสุวรรณา เทียนทอง

พนักงานสถิติ ระดับ ส 1

ประจำงาน

นางสาวฐิติชญา ชัชวาลย์

เจ้าพนักงานธุรการ

ประจำงาน

นายธีรพงษ์ ทองคำ

เจ้าพนักงานธุรการ