องค์กร ผู้บริหาร โครงสร้างสำนัก สาระ-ความรู้ เอกสารเผยแพร่ ข่าว/กิจกรรม ติดต่อเรา
 
ร่วมมือร่วมใจ ใช้คุณธรรมนำองค์กร มุ่งมั่นพัฒนา ยึดหลักวิชาการ เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
ผู้อำนวยการสำนัก
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจข้าราชการพลเรือน
 
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
เริ่ม 2 มิ.ย. 57
 
 
 
< | | |- กิจกรรมสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ -| | |>
 
         
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 
        
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
 
 
- โครงการฝึกอบรม -
 
      โครงการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...Edit   
 
- กิจกรรมหมู่บ้าน สสอ. -
 
      คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    10/02/58
 
- ข่าวประกวดราคา/ประกาศราคากลาง -
 
      ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน   
 
- ประกาศสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ -
 
      ประกาศสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เรื่อง ลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2558 และร่างโครงสร้างสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
 
      การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  
 
      การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      "การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ"  เพิ่มเติม 
 
 --- : ---  "---"---
- รับสมัครงาน/ประกาศผล -
 
   ดาวน์โหลด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ    25-12-58
 
  ด่วนที่สุด    ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
   ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
 
   ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า  
 
 
- ข่าวและกิจกรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ -
 
 
  นายมนู อานันทสฤษฎ์ ผอ.สตน. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน โครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำ ในพื้นที่ สบอ.13 (แพร่) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2557  
 
  นายมนู อานันทสฤษฎ์ ผอ.สตน. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการดวงใจสีเขียว รักษ์ป่าน่าน สืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำย่าง ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.13 (แพร่) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557  
 
  เอกสารประกอบการบรรยายของแต่ละวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักศูตร การจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Village Profile)  
 
 
จดหมายข่าว   
       ประจำเดือน มกราคม 2559
ข่าววันที่ 6 ม.ค. 59
ข่าววันที่ 15 ม.ค. 59
ข่าววันที่ 20-21 ม.ค. 59
ข่าว 28-29 ม.ค. 59
 
 
 
 
 
 
   
ดาวน์โหลด จดหมายข่าวย้อนหลัง   update 02-02-2559
 
<<<<- เอกสารดาวน์โหลด ->>>>
 
 
ดาวน์โหลด Unit cost สำหรับประกอบ ตั้งคำของบประมาณปี 2560    21-10-58
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 60    20-10-58
 
ดาวน์โหลด แบบคำขอโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ปี 2560 (เขาหัวโล้น)    19-10-58
 
ดาวน์โหลด แบบรายงานที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างระบบป่าเปียก ปี 2558  
 
ดาวน์โหลด โครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ  
 
ดาวน์โหลด กิจกรรมงานสาธิตทำขั้นบันไดดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ภายใต้กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ  
 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า  
 
ดาวน์โหลด เอกสารเพื่อประกอบการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการทำขั้นบันไดดิน  ,  เอกสารการบำรุงรักษาระบบป่าเปียก(Wet Fire Break)  
 
ดาวน์โหลด แบบตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุง 18/03/58   
 
 
ดาวน์โหลด ประชุมกิจกรรมตรวจวัดปริมาณน้ำท่าและดินตะกอน วันที่ 24 กพ 58  
 
ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คำสั่ง คู่มือ แบบฟอร์ม)  
 
ดาวน์โหลด จัดทำรายละเอียดเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2559  
 
ดาวน์โหลด การจัดทำรูปเล่มรายงานการจัดฝึกอบรม ประจำปี 2558 0001  
 
ดาวน์โหลด แบบสำรวจ และแบบรายงาน กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
 
ดาวน์โหลด การจัดทำระบบป่าเปียก (Wet Fire Break) ปีงบประมาณ 2559  
 
เพิ่มเติม คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)  
 
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สบอ.)  
 
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สตน.)  
 
ดาวน์โหลด การจัดทำรายละเอียดเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิจกรรมงาน/โครงการ
ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
  
 
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคำของบประมาณ ปี 2558 หน่วยงานด้านอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ม.ค.57
 
การประชุมคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน
 
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สตน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการหญ้าแฝกฯ ที่สำนักงาน กปร.
 
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 
ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 
การประชุมคณะทางานศึกษาการป้องกันดินถล่ม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556
 

รองเลขาธิการ กปร. ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1

 
การประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2556
 
งานครบรอบ 11 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
ผลการคัดเลือกโครงการหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ปี 2556
 
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี จ.เชียงใหม
 
การตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกฯ ร่วมกับคณะของรองเลขาธิการ กปร.
ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (จ.สุโขทัย)
 
การฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินมูลค่าความเสียหายฯหลังการทำลายป่าไม้" จ.นครราชสีมา
 
ขั้นตอนการรับเอกสารเผยแพร่งานวิจัยต้นน้ำ
 
 
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ร่วมกับสำนักงาน กปร.
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.เชียงใหม่
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ขอนแก่น
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.กาญจนบุรี
 
การดูงานและประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้าปี 2556
 
60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เหลียวหลัง-แลหน้า การพัฒนาต้นน้ำ
 
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่นี่ : วันที่ 15 พ.ค.56 / วันที่ 16 พ.ค.56 / วันที่ 17 พ.ค.56
    รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ สบอ.9 จ.อุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา
 
ข่าว/กิจกรรมหญ้าแฝก
 
ข่าว/กิจกรรมส่วนวิจัยต้นน้ำ
     
- ข้อมูลด้านการบริการประชาชน -
     
 
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ-ขั้นตอนการรับบริการ/ส่วนส่งเสริมฯ
 
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ/ส่วนวิจัยต้นน้ำ
 
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ/ส่วนประเมินฯ
 
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
 
การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ)
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ)
 
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำต่อการสร้างฝายต้นน้ำ
 
โปรแกรมประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อความสำเร็จของการปลูกสร้างสวนป่า
 
แบบฟอร์มสำรวจข้อมุลพื้นฐานและการฟื้นฟู
     
- ข้อมูลองค์กร -
     
 
ลักษณะสำคัญขององค์กร    
 
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
 
ศูนย์ร้องเรียน สตน.
 
ส่งข้อความร้องเรียน สตน.
     
 
 
 
   
 
   
 
เอกสารเผยแพร่ ปี 2556
   
 
 

คุณค่าป่าต้นน้ำ

   
 
 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 
 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ด้านป่าไม้
 

 

 
 
ทำไมจึงไม่ควรปลูกยางพารา
บนพื้นที่ต้นน้ำ
   
 
 
การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
   
 
 

DVD ฐานข้อมุลงานวิจัต้นน้ำ

 
  สนใจติดต่อ...
 
Tel. 02-5610777 ต่อ 1822, 1871
 
ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานภายใน

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557 "หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (จังหวัดกาญจนบุรี) ประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม "หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรค่ายเยาวชนต้นน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการตัดสินรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2556
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 กาญจนบุรี
การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง API เพื่อการเตือนภัยน้าบ่าไหลหลากลุ่มน้าสา จังหวัดน่าน
รายงานการปลูกป่าโครงการ สสอ. บ้านหนองตะเคียนและโครงการปลูกป่าประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ สบอ.9 จ.อุบลราชธานี
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกโดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย) ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 602

การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกโดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย) ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 51

ดาวน์โหลดข้อมูล : วีดีโอออกอากาศของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการจับประเด็นข่าวร้อน


รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (กาญจนบุรี) เม.ย.56
รายงานการร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2556 โดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 6 (ขอนแก่น)
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (กาญจนบุรี) มี.ค.56
รายงานผลการเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายงานการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3
คู่มือ การประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศต้นน้ำ
จะนำวิถีป่าไม้ไทยไปสู้ภัยธรรมชาติกันอย่างไร
สถานการณ์ป่าต้นน้ำ 2555
การจำลองเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554
ป่าต้นน้ำ (ฉบับประชาชน)
คู่มือการเก็บวัดข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ
การให้น้ำของป่าต้นน้ำ
แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินน้ำท่าของพื้นที่ต้นน้ำเป้าหมายจากข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำตัวอย่าง
แบบจำลองน้ำท่าที่ต้นน้ำเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบจำลองน้ำท่าป่าต้นน้ำ
ระบบนิเวศเขายายดา-เขาท่าฉุด จังหวัดระยอง
การจัดการความรู้เรื่องหญ้าแฝก
รายงานโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ
มโนคติเชิงวิเคราะห์ เพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้เทคนิค Rainfall-runoff polygons ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหลของน้ำท่าในลำธารปีหลังการปลูกป่า จ.น่าน
ลักษณะการให้น้ำท่าไหลในลำธารของป่าต้นน้ำ
แบบจำลองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำในการสร้างฝายต้นน้ำ (เอกสารประกอบ)
สมดุลน้ำของป่าดิบแล้งที่สถานีวิจัยต้นน้ำมูล จ.นครราชสีมา
สมดุลน้ำของป่าธรรมชาติบริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน
ศักยภาพการให้น้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำห้วยไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
แบบจ้าลองเพื่อประเมินความยั่งยืนด้านกายภาพของระบบนิเวศต้นน้า
การพัฒนาแบบจำลองมูลค่าของระบบนิเวศป่าไม้
บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ กับ ปัญหาน้้าบ่าไหลหลาก-แผ่นดินถล่ม
แบบจ้าลองน้าท่าของป่าดิบแล้งที่อ้าเภอเมืองระยอง
ความรุ้จากงานวิจัยเกี่ยวกับฝายต้นน้ำ
วิกฤตป่า-วิกฤตน้ำ
ไฟป่า...ร้อนถึงจุลินทรีย์ดิน
ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
แบบจำลองเพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกป่าที่ได้ผล
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรลุ่มน้ำ พ.ศ.2553
แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายฯของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
การประเมินผลสำเร็จของการสร้างฝายต้นน้ำ
งานวิจัยต้นน้ำ more....

เอกสารเผยแพร่ ปี 2555
เอกสารเผยแพร่ 2556
ชุดสไลด์
จุลสาร
VDO
 
ขั้นตอนการขอรับเอกสารเผยแพร่งานวิจัยต้นน้ำ  
57 ปีงานอนุรักษ์ต้นน้ำ (pptx, pdf)
ภารกิจสำนักฯ (pptx, pdf)
การวิจัยต้นน้ำ (pptx, pdf)
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (pptx, pdf)
ฝายต้นน้ำ (pptx, pdf)
หญ้าแฝก (pptx, pdf)
ชุมชนต้นน้ำ (pptx, pdf)
การจัดการพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วม (pptx, pdf)
ฝายต้นน้ำลำธาร
คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
 
การสร้างเครือข่ายและบริหารความ
ขัดแย้ง (pptx, pdf)
การปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วย (pptx, pdf)
หมู่บ้านพิทักษ์ต้นน้ำ (pptx, pdf)
การส่งเสริมการรับรอง สทก.(pptx, pdf)
เอกสารอ้างอิง (pptx, pdf)
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ฮาว
"รักษ์ต้นน้ำ" ฉบับ 1-3
 
หญ้าแฝกฟื้นฟูป่า
ปฏิบัติการเชิงรุก อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ระบบเตือนภัยดินถล่ม
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
หญ้าแฝกกำแพงปกป้องธรรมชาติ
ฝายต้นน้ำ
ชุมชนต้นน้ำ-พระราชดำริป่าเปียก 
ค่ายเยาวชนต้นน้ำ
ปลูกป่า..ฟื้นฟูต้นน้ำ
ชุมชนคนรักแฝก
 
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.10900