ปิด
ฝายประชารัฐ
     
 
องค์กร ผู้บริหาร โครงสร้างสำนัก สาระ-ความรู้ เอกสารเผยแพร่ ข่าว/กิจกรรม ติดต่อเรา
ร่วมมือร่วมใจ ใช้คุณธรรมนำองค์กร มุ่งมั่นพัฒนา ยึดหลักวิชาการ เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
<<<< ผู้อำนวยการสำนัก >>>>
 
 
 
 
 
แบบสำรวจข้าราชการพลเรือน
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
เริ่ม 2 มิ.ย. 57
< WEBMASTER >
 
 
 
   
  • วันสิ่งแวดล้อมโลก
  • สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
  • mother_day_2016

ประกาศ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

 
  1. กิจกรรมสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
  2. กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
  3. กิจกรรมหมู่บ้าน สสอ. 
  4. ข่าวทั่วไป
  5. ...

                 
คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นำโดยผอ.ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และคณะ โดยมีคณะทำงาน ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นำตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน สสอ. ในท้องที่ สบอ.13 จำนวน 8 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 
   
           
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส ปกทส นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักสนองพระราชดำริ นายสุรชัย อจลบุญ ผอสบอ13 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สตน และเจ้าหน้าที่ อส. ประมาณ 30 คน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน แบบยั่งยืน กับคณะศึกษาดูงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งนำทีมโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
   
               
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 59 ได้นำทีม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน อีกรอบ กับทีมของ ผอ. สมัคร ผอ. ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 13 เพื่อไปดูผลงานความสำเร็จของการจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีด อำเภอเชียงกลางที่นี่ ไม่มีเขาหัวโล้นในพื้นที่สูงชัน มีแต่เขาหัวเขียว มีป่าที่กำลังฟื้นตัวกว่า 40,000 ไร่ 
   
           
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ผอ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ต้นน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์แฝกที่2 สุโขทัย หัวหน้าศูนย์แฝกที่ 4 กาญจนบุรี หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น นครสวรรค์ เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อมาจากพระรดำริ ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กปร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีท่านรองลลิต ถนอมสิงห์เป็นประธานในพิธีเปิดและท่านรองประสาท พาศิริ เป็นประธานในพิธีปิด โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่สนองงานพระราชดำริด้านหญ้าแฝกรวม150 คน โอกาสเดียวกันนี้กรมอุทยานได้ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกพร้อมนำกล้าแฝกทนร่มพันธุ์ห้วยขาแข้ง และแฝกทนเค็มพันธุ์กำแพงเพชร 2 มาแจกจ่ายให้กับผู้สนใจได้นำไปขยายผลด้วยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 

   กิจกรรมสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  

                
วันที่ 23 กรกฏาคม 2559 ศูนย์สาธิตการใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่4 กาญจนบุรี ร่วมกับ หน่วยจัดการต้นน้ำยางโทน คณะจิตอาสา สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม สร้างฝาย ปลูกป่า และปลูกหญ้าแฝก โดยมี นายยรรยง เลขาวิจิตร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธาน มีการดำเนินงานปลูกหญ้าแฝกลุ่ม แหล่งพันธุ์สงขลา3 เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 40,000 กล้า บริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
              
วันที่ 1 กรกฎาคมพ. ศ. 2559 เวลา8.00น.-12.00น.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม04 ส่วนต้นน้ำ สบอ.13 เข้าร่วมโครงการ ปลูกไผ่แก้ไขปัญหา ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคล เสด็จถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณบ้านพนาไพร ตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านและเข้าร่วมเสวนาโครงการปลูกไผ่แก้ใขปัญหาเขาหัวโล้นเมืองน่านโดยมีท่านผวจ.น่าน กอรมน. ทสจ. สมาคมส่งเสริมไผ่ไทย เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมเสวนา ภูวรักษ์ สมจิตร รายงาน 
                
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่น้ำตรัง สบอ.๕(นครศรีธรรมราช) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอรายงานผลการปฎิบัติงาน ดังนี้ วันนี้หน่วยได้นำคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ สสอ.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ไปดูผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน สสอ.บ้านทุ่งส้มป่อย ม.๔ ต. ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อพิจารณาผลการตัดสิน ด่อไป นายจิรวัฒน์ ยิ่งสกุล หัวหน้าหน่วยฯ รายงาน
          
วันที่6 มิถุนายน 2559 หน.หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย ร่วมราษฎร์บ้านนาอุดม และ อบต.ศรีภูมิ ร่วมกันปลูกหวาย ภายใต้โครงการปลูกหวายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์หวายเมืองน่าน สำนักงาน ทสจ.น่าน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ป่าชุมชน บ้านนาอุดม ต.ศรีภูมิ อ.ท่างังผา จ.น่าน นายปรีชา รอดเพชร หน.หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย รายงาน

   กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด  

ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน ...)   2/08/59
ตารางกรอกข้อมูล สสอ. เพื่อเป็นตัวชีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน ...)   25/04/59
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 และคู่มือการคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน ...)   16/02/58
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน ...)  10/02/58
เอกสารประกอบการบรรยายของแต่ละวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักศูตร การจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Village Profile)  (อ่าน ...)

   กิจกรรมหมู่บ้าน สสอ.  

...   (อ่าน ...)

    ...  

       ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา     ข่าว/กิจกรรมหญ้าแฝก    ข่าว/กิจกรรมส่วนวิจัยต้นน้ำ
 
โครงการฝึกอบรม
ข่าวประกวดราคา/ประกาศราคากลาง
รับสมัครงาน/ประกาศผล
 
     โครงการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...Edit     ตาราง ปปชโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ   17-08-59

   ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน
 ดาวน์โหลด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ    25-12-58
 ด่วนที่สุด  ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
 ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
 
 
- ประกาศสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ -
 
  ประกาศสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เรื่อง ลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2558 และร่างโครงสร้างสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
  การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
  โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
    --- : ---  "---"---
 ประกาศ ประกาศย้อนหลัง   
จดหมายข่าว  
       ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าววันที่ 16-19 ก.พ. 59
ข่าววันที่ 9-10 ก.พ. 59
ข่าววันที่ 23-26 ก.พ. 59
ข่าววันที่ 22 พ.ค. 59
ดาวน์โหลด  จดหมายข่าวย้อนหลัง     update 02-02-2559
<<<<- เอกสารดาวน์โหลด ->>>>

ดาวน์โหลด Unit cost สำหรับประกอบ ตั้งคำของบประมาณปี 2561     22-09-59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561      07-09-59
ดาวน์โหลด หนังสือนำส่งถึงส่วนและหน่วยงานสนามในสังกัด สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ      03-06-59
ดาวน์โหลด หนังสือนำส่งถึงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ และสาขาทุกสาขา      03-06-59
ดาวน์โหลด Unit cost สำหรับประกอบ ตั้งคำของบประมาณปี 2560  21-10-58
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 60   20-10-58
ดาวน์โหลด แบบคำขอโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ปี 2560 (เขาหัวโล้น)   19-10-58
ดาวน์โหลด แบบรายงานที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างระบบป่าเปียก ปี 2558
ดาวน์โหลด โครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ
ดาวน์โหลด กิจกรรมงานสาธิตทำขั้นบันไดดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ภายใต้กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
ดาวน์โหลด เอกสารเพื่อประกอบการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการทำขั้นบันไดดิน  ,  เอกสารการบำรุงรักษาระบบป่าเปียก(Wet Fire Break)
ดาวน์โหลด แบบตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุง 18/03/58 
ดาวน์โหลด ประชุมกิจกรรมตรวจวัดปริมาณน้ำท่าและดินตะกอน วันที่ 24 กพ 58
ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คำสั่ง คู่มือ แบบฟอร์ม)
ดาวน์โหลด จัดทำรายละเอียดเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด การจัดทำรูปเล่มรายงานการจัดฝึกอบรม ประจำปี 2558 0001
ดาวน์โหลด แบบสำรวจ และแบบรายงาน กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ดาวน์โหลด การจัดทำระบบป่าเปียก (Wet Fire Break) ปีงบประมาณ 2559
เพิ่มเติม คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สบอ.)  
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สตน.)  
ดาวน์โหลด การจัดทำรายละเอียดเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิจกรรมงาน/โครงการ
ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคำของบประมาณ ปี 2558 หน่วยงานด้านอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ม.ค.57
การประชุมคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สตน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการหญ้าแฝกฯ ที่สำนักงาน กปร
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
การประชุมคณะทางานศึกษาการป้องกันดินถล่ม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
รองเลขาธิการ กปร. ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1
การประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2556
งานครบรอบ 11 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผลการคัดเลือกโครงการหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ปี 2556
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี จ.เชียงใหม่
การตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกฯ ร่วมกับคณะของรองเลขาธิการ กปร. ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (จ.สุโขทัย)
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินมูลค่าความเสียหายฯหลังการทำลายป่าไม้ จ.นครราชสีมา
ขั้นตอนการรับเอกสารเผยแพร่งานวิจัยต้นน้ำ
report_form
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ร่วมกับสำนักงาน กปร.
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.เชียงใหม่
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ขอนแก่น
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.กาญจนบุรี
การดูงานและประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้าปี 2556
60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เหลียวหลัง-แลหน้า การพัฒนาต้นน้ำ
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่นี่   : วันที่ 15 พ.ค.56 / วันที่ 16 พ.ค.56 / วันที่ 17 พ.ค.56
รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ สบอ.9 จ.อุบลราชธานี

- ข้อมูลด้านการบริการประชาชน -
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ-ขั้นตอนการรับบริการ/ส่วนส่งเสริมฯ
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ/ส่วนวิจัยต้นน้ำ
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ/ส่วนประเมินฯ
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ)
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำต่อการสร้างฝายต้นน้ำ
โปรแกรมประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อความสำเร็จของการปลูกสร้างสวนป่า
แบบฟอร์มสำรวจข้อมุลพื้นฐานและการฟื้นฟู
- ข้อมูลองค์กร -
 
  
 ลักษณะสำคัญขององค์กร
  
 วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
  
 ศูนย์ร้องเรียน สตน.
  
 ส่งข้อความร้องเรียน สตน.
ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานภายใน

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557 "หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (จังหวัดกาญจนบุรี) ประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม "หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรค่ายเยาวชนต้นน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการตัดสินรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2556
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 กาญจนบุรี
การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง API เพื่อการเตือนภัยน้าบ่าไหลหลากลุ่มน้าสา จังหวัดน่าน
รายงานการปลูกป่าโครงการ สสอ. บ้านหนองตะเคียนและโครงการปลูกป่าประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ สบอ.9 จ.อุบลราชธานี
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกโดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย) ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 602
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกโดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย) ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 51
ดาวน์โหลดข้อมูล : วีดีโอออกอากาศของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการจับประเด็นข่าวร้อน
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (กาญจนบุรี) เม.ย.56
รายงานการร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2556 โดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 6 (ขอนแก่น)
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (กาญจนบุรี) มี.ค.56
รายงานผลการเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายงานการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3
คู่มือ การประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศต้นน้ำ
จะนำวิถีป่าไม้ไทยไปสู้ภัยธรรมชาติกันอย่างไร
สถานการณ์ป่าต้นน้ำ 2555
การจำลองเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554
ป่าต้นน้ำ (ฉบับประชาชน)
คู่มือการเก็บวัดข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ
การให้น้ำของป่าต้นน้ำ
แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินน้ำท่าของพื้นที่ต้นน้ำเป้าหมายจากข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำตัวอย่าง
แบบจำลองน้ำท่าที่ต้นน้ำเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบจำลองน้ำท่าป่าต้นน้ำ
ระบบนิเวศเขายายดา-เขาท่าฉุด จังหวัดระยอง
การจัดการความรู้เรื่องหญ้าแฝก
รายงานโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ
มโนคติเชิงวิเคราะห์ เพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้เทคนิค Rainfall-runoff polygons ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหลของน้ำท่าในลำธารปีหลังการปลูกป่า จ.น่าน
ลักษณะการให้น้ำท่าไหลในลำธารของป่าต้นน้ำ
แบบจำลองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำในการสร้างฝายต้นน้ำ (เอกสารประกอบ)
สมดุลน้ำของป่าดิบแล้งที่สถานีวิจัยต้นน้ำมูล จ.นครราชสีมา
สมดุลน้ำของป่าธรรมชาติบริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน
ศักยภาพการให้น้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำห้วยไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
แบบจ้าลองเพื่อประเมินความยั่งยืนด้านกายภาพของระบบนิเวศต้นน้า
การพัฒนาแบบจำลองมูลค่าของระบบนิเวศป่าไม้
บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ กับ ปัญหาน้้าบ่าไหลหลาก-แผ่นดินถล่ม
แบบจ้าลองน้าท่าของป่าดิบแล้งที่อ้าเภอเมืองระยอง
ความรุ้จากงานวิจัยเกี่ยวกับฝายต้นน้ำ
วิกฤตป่า-วิกฤตน้ำ
ไฟป่า...ร้อนถึงจุลินทรีย์ดิน
ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
แบบจำลองเพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกป่าที่ได้ผล
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรลุ่มน้ำ พ.ศ.2553
แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายฯของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
การประเมินผลสำเร็จของการสร้างฝายต้นน้ำ
งานวิจัยต้นน้ำ more....

 
 
 
สถาณการณ์ ปี 2559
 
 
 
 
คู่มือ ปี 2559
 
คุ่มือการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
 
คู่มือเพาะชำกล้าไม้
 
เอกสารเผยแพร่ ปี 2556
 
คุณค่าป่าต้นน้ำ
 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ด้านป่าไม้
 
ทำไมจึงไม่ควรปลูกยางพารา
บนพื้นที่ต้นน้ำ
 
การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
 
DVD ฐานข้อมุลงานวิจัต้นน้ำ
  สนใจติดต่อ...
  Tel. 02-5610777 ต่อ 1822, 1871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 
 
ฝายต้นน้ำลำธาร
ตามแนวพระราชดำริ
     
   
ขั้นตอนการขอรับเอกสารเผยแพร่งานวิจัยต้นน้ำ  
57 ปีงานอนุรักษ์ต้นน้ำ (pptx, pdf)
ภารกิจสำนักฯ (pptx, pdf)
การวิจัยต้นน้ำ (pptx, pdf)
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (pptx, pdf)
ฝายต้นน้ำ (pptx, pdf)
หญ้าแฝก (pptx, pdf)
ชุมชนต้นน้ำ (pptx, pdf)
การจัดการพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม (pptx, pdf)
ฝายต้นน้ำลำธาร
คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
   
การสร้างเครือข่ายและบริหารความขัดแย้ง (pptx, pdf)
การปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วย(pptx, pdf)
หมู่บ้านพิทักษ์ต้นน้ำ (pptx, pdf)
การส่งเสริมการรับรอง สทก.(pptx, pdf)
เอกสารอ้างอิง(pptx, pdf)
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ฮาว
 
   
   
"รักษ์ต้นน้ำ" ฉบับ 1-3
   
หญ้าแฝกฟื้นฟูป่า
ปฏิบัติการเชิงรุก อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ระบบเตือนภัยดินถล่ม
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
หญ้าแฝกกำแพงปกป้องธรรมชาติ
ฝายต้นน้ำ
ชุมชนต้นน้ำ-พระราชดำริป่าเปียก
ค่ายเยาวชนต้นน้ำ
ปลูกป่า..ฟื้นฟูต้นน้ำ
ชุมชนคนรักแฝก
   
   
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 6
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.10900