ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)

โทรศัพท์ 081-7601031 _ โทรศัพท์/โทรสาร 037-356030

E-mail: tc02 @hotmail.com

โครงการฝึกอบรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
....................................................

  1. หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาหลักสูตรธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ต่างจากหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติงานจริง ของนักเผยแพร่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสแก่นักเรียนที่อยู่รอบๆ เขตป่าอนุรักษ์ให้รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ต่อไป

  1. วัตถุประสงค์

2.1) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.2) เพื่อให้เกิดจิตสำนึก และเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.   คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                                เยาวชน –ระดับประถมศึกษา
                                              -ระดับมัธยมต้น
                                              -ระดับมัธยมปลาย
                                              -อาชีวศึกษา