ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)

โทรศัพท์ 081-7601031 _ โทรศัพท์/โทรสาร 037-356030

E-mail: tc02 @hotmail.com

ลำดับ
รายการ
รุ่น
วันที่
1
โครงการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา
รุ่นที่1
15-17 ธันวาคม 2552
2
โครงการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา
รุ่นที่2
12-14 มกราคม 2553
3
โครงการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา
รุ่นที่3
15-17 มิถุนายน 2553
4

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบข้อมูล

การลาดตระเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 
2-4 กุมภาพันธ์ 2553
5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวณพื้นที่อนุรักษ์

ระดับหัวหน้าหน่วยงาน

 
9-11กุมภาพันธ์2553
6
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
3-5 มีนาคม 2553
7
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่1
9-11 มีนาคม 2553
8
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่2
16-18 มีนาคม 2553
9
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่3
23-25 มีนาคม 2553
10

การใช้โปรแกรม spss for Windows สำหรับการวิจัย

และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 
30มีนาคม-1เมษายน 2553
11

ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืชกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
18-20 พฤษภาคม 2553
12
ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านการท่องเที่ยว  
12-26 พฤษภาคม 2553