ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)

โทรศัพท์ 081-7601031 _ โทรศัพท์/โทรสาร 037-356030

E-mail: tc02 @hotmail.com

 

้้้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติ

2. ดำเนินการให้เป็นแหล่งสารสนเทศ และการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติ

3. ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กร เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งสู่ระดับนานาชาติ