ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)

โทรศัพท์ 081-7601031 _ โทรศัพท์/โทรสาร 037-356030

E-mail: tc02 @hotmail.com

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาบุคคล

เพื่อการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ