ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)

โทรศัพท์ 081-7601031 _ โทรศัพท์/โทรสาร 037-356030

E-mail: tc02 @hotmail.com

ห้องประชุมใหญ่ จุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 100 คน อัตราค่าบำรุง 1,000 บาท/วัน

ห้องประชุมเล็ก จุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 40 คน อัตราค่าบำรุง 500 บาท/วัน (มี 3ห้อง)

บ้านพัก พักได้ 10 คน อัตราค่าบำรุง 2,000 บาท/วัน (มี 15 หลัง)

หอพัก พักได้25คน อัตราค่าบำรุง 150 บาท/คน/วัน หรือ 3,000 บาท/หอ/วัน(มี3 หอ)