../index.html

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)

โทรศัพท์ 081-7601031 _โทรศัพท์/โทรสาร 037-356030

E-mail: tc02@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)หรือศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เขาใหญ่เดิม

เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนฝึกอบรม สำนัักบริการงานกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันเป็นพื้นที่ป่าครอบคลุมใน4จังหวัดคือนครราชสีมาสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์เขตการปกครองศูนย์ฝึกอบรมที่

2(เขาใหญ่)ตังอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครนายกท้องที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองผืนป่าเขาใหญ่ใน4จังหวัดนี้ได้ถูกปรกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในพ.ศ.2505สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัตน์เป็น

อุทยานแห่หงแรกของประเทศไทยมีเนื้อที่ป่า1,355,39ไร่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำตะคองลำพระเพลิง

แม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีด้วยธรรมชาติที่งดงามดีเด่นหาได้ยากและเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของภูมิภาคนี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น

...............มรดกแห่งโลก..................

 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่)หรือศูย์ฝึกอบรมการป่าไม้เขาใหญ่เดิม

ก่อตั้งในพื้นที่แห่งนี้สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2534ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและัสัตว์ป่าอย่างจริงจังเพื่อเป็น

แบบอย่างสำหรับการดำเนินการในแหล่งอื่นๆต่อไปจึงให้รัฐวิสาหกิจบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ให้มีบ้านพักต่างๆทั้งบ้านเช่าและบ้านพักอาศัยให้เหลือไว้สำหรับกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆเช่นเกี่ยว

กับความมั่นคงของประเทศหรือการป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้นจากมติค.ร.ม.นี้ส่งผลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททซึ่งขณะนั้นทำธุรกิจโรงแรมเขาใหญ่และสนามกอฟล์เขาใหญ่

.....................................พื้นที่แห่งนี้ต้องถอนตัวจากพื้นที่พร้อมกับรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างออกไป.................................

 

สำหรับในอนาคตนั้นโครงการจะก่อตั้งเป็นศูย์ฝึกอบรมในด้านการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศ

เนื่องจากที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมที่2(เขาใหญ่)มีความเหมาะสมได้เปรียบหลายอย่างคือตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่และมีความสลับซับซ้อนมีความ

หลากหลายทางชีวภาพมากมีอุทยานติดต่ออยู่รอบข้าง3แห่งคืออุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพะยาอีกอย่างคืออยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมไปมา

สะดวกทุกฤดูกาลห่างจากกรุงเทพใช้เวลานั่งรถประมาณ2ชั่วโมงและรัฐบาลมีการสนับสนุนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เป็นต้นมาจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมในด้านการ

บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศ ซึ่งจะใช้ฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทุกระดับ

................................................ ตลอดจนองค์กรเอกชน ประชาชน และเยาวชน นักเรียน นักศึกษาด้วย........................................

นับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทย ที่ศูนย์ฝึกอบรมระดับประเทศและอาเซียนจะเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เมื่อถึงตอนนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทั้งหลายคงจะได้ใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่) แห่งนี้