KM (Knowledge Management) คืออะไร ?

อยากรู้ คลิก ดูได้เลย...........

 

 

อะไรคือวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ  KM  ?

 

 

หน่วยงานต้องการเริ่มการทำ KM  ทำอย่างไร ?

 

 
ติดต่อสอบถาม  มีไขข้อข้องใจเรื่อง  KM

ส่วนฝึกอบรม  สำนักบริหารงานกลาง 
โทร.0 2561 4262 ถึง 3  ต่อ  238,239

ใครเป็นคนทำ  KM ?
KM มีวิธีดำเนินการอย่างไร ?