การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  : 
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 

      นโยบายการจัดการสารสนเทศ          คณะทำงานสารสนเทศความรู้          กรมอุทยานแห่งชาติฯ กับการจัดการความรู้


 
  เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจ
 
   
  โปสเตอร์สัตว์ป่าสงวน
  เอกสารเกี่ยวกับงาช้าง
  เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์ป่า ระหว่างประเทศ
  โปสเตอร์สารพันความรู้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)
  เอกสารเผยแพร่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

 

สารสนเทศที่น่าสนใจ

 
   
 ด้านอุทยานแห่งชาติ
   
 ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
   
 ด้านพรรณไม้
   
 ด้านงานวิจัยพรรณไม้
   
 ด้านการจัดการต้นน้ำ
   
 ด้านไซเตส : CITES
   
 ด้านกฎหมาย
   
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT
   

 
 โครงการพ่อแมอุปถัมภ์สัตว์ป่า
 ในสถานีเพาะเลี้ยง 
   

 
 โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อ
 ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   

 
 โครงการกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่า
 แห่งประเทศไทย
   
 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 การ์ตูนป่าไม้

สารสนเทศสำหรับบุคลากร

 
   
 การลาศึกษาต่อของข้าราชการ
   
 ตัวชี้วัดเงินเดือนเพื่อเลื่อนเงินเดือน
   
 การค้นหาบุคลากร
   
 ข้อมูลส่วนบุคคล
   
 การสอบ/คัดเลือกข้าราชการ
   
 เช็คอีเมลล์กรมฯ
   
 หนังสือเวียนภายในกรมฯ
   

 
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
 ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 แผนบริหารความเสี่ยง อส.2561
   

สารสนเทศด้านสถิติ

 
 ข้อมูลสถิติกรมอุทยานฯ
   

 
 สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับ
 เรื่องร้องเรียน 
   
 ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวอุทยาน
   

สารสนเทศเอกสาร/แบบฟอร์ม

 
   
 คู่มือประชาชน
   
        รวมขั้นตอน รายละเอียดและ
  ขั้นตอน/ การดำเนินการในการขอ
  อนุญาตชนิดต่างๆ กับกรมอุทยาน
  อาทิ การขออนุญาตในเขตรักษา
  พันธุ์สัตว์ป่า, การขออนุญาตในเขต
  อุทยานแห่งชาติ
   
 เอกสารเกี่ยวกับงาช้าง
   
 เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก
   นำผ่านสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
   
 เอกสารรวมเล่ม CITES
   
        พรบ./กฎกระทรวง/ประกาศ
  ของกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่า
  ตามอนุสัญญา
   
 รายงานประจำปีกรมอุทยานฯ
    (1>) ส่วนที่ 1
    (2>) ส่วนที่ 2
    (3>) ส่วนที่ 3
    (4>) ส่วนที่ 4
    (5>) ส่วนที่ 5
วารสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
      วารสารสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช     วารสารสำนักอุทยานแห่งชาติ     วารสารสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 
สวนรุกขชาติและศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้
 
       ภาคเหนือ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ภาคกลาง       ภาคตะวันออก      ภาคใต้     
 
 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม