ภาพกิจกรรมฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2552

หลักสูตรงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการ

หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หลักสูตรข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ (ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญงาน) รุ่นที่ 1

 

กลับหน้าหลัก