ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)

 

วิสัยทัศน์

ป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

พัฒนาบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ด้านการบริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาอย่างหลากหลาย

 

เป้าหมาย


เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มีความรู้ ความสามารถ  มีจริยธรรม ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่นักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป