กิจกรรมปี2553

1. ร่วมงานวันปิยะมหาราชและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งของจังหวัดแพร่

2.ตรวจสมรรถะภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

3. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

4 ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมตรวจเยี่ยม และศิษย์เก่าป่าไม้แพร่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การป่าไม้

นำเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วัดแสล่ง

5. ทำบุญเทศน์มหาชาติที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ และ ร่วมจัดนิทรรศการในงานกาชาดของจังหวัดแพร่

6.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2553

 

กลับหน้าหลัก