ข่าว / ประชาสัมพันธ์

21 มกราคม ประเพณี "วันไหว้หลวงพ่อ"

ขอเชิญ ข้าราชการ พนักงาน อาจารย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้ และผู้เลื่อมใสบูชา หลวงพ่อพุทธวิชิตมารฯ ร่วมงานประเพณี "ไหว้หลวงพ่อ" ในวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เวลา 07.30  น.  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1(แพร่) โรงเรียนป่าไม้ เดิม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2553

หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2553 ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)  

  ดูรายละเอียด

 

 

 

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติใน การสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม

  1. ส่วนฝึกอบรมส่งแผนฝึกอบรม 1 เล่ม พร้อม CD. 9 แผ่น ให้แต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสาขา สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ส่งแผนให้สำนักและกอง 1 เล่ม พร้อม CD. 1 แผ่น
  2. แจ้งแผนทางเว็บไซด์ www.dnp.go.th อีกทางหนึ่ง
  3. เมื่อสำนักและกองได้รับแผนแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จากนั้นให้ ผอ.สำนัก และ ผอ.กอง พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
  4. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจาก ผอ.สำนัก และ ผอ.กอง ไปที่สำนักบริหารงานกลาง หรือหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม โดยหนังสือราชการ พร้อม CD
  5. กรมอุทยานฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและออกคำสั่งให้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารทาง www.dnp.go.th
  6. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมมารายงานตัวเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา ที่กำหนด และไม่ควรนำผู้ติดตามหรือครอบครัวมาพัก ณ สถานที่ฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม
  7. กรณีที่ได้รับคำสั่งให้ไปเข้ารับการฝึกอบรม และไม่สามารถเข้ารับการอบรม ให้ทำบันทึกชี้แจงผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้