บริการอาคารสถานที่

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) มีอาคารสถานที่สำหรับหน่วยงาน ส่วนราชการ ขอใช้ในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา โดยเก็บค่าบำรุง เป็นเงินบูรณะทรัพย์สิน ตามที่กรมฯ กำหนด

อาคารสถานที่และอัตราค่าบำรุง

1. ห้องประชุม (ห้อง100) เป็นห้องปรับอากาศ อยู่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารวิลาสวันวิท ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน ปกติใช้เป็นห้องอบรมของศูนย์ฯ จุผู้เข้าประชุมได้ 40 ถึง 50 คน อัตราค่าบำรุงวันละ 1,000 บาท

2. ห้องประชุมตรีเทพ เป็นห้องพัดลม จุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 400 คน อัตราค่าบำรุงวันละ 1,000 บาท

3. หอพัก 3 (ศรีตรัง) ชั้นบนมีห้องพัก 8 ห้อง ชั้นล่างมี 2 ห้อง ห้องน้ำ-ห้องสุขา อยู่ภายนอกห้องพัก

  • ชั้นบนห้องพัก 8 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศ พักได้ห้องละ 4 คน อัตราค่าบำรุงห้องละ 300 บาทต่อวัน
  • ชั้นล่าง ห้องปรับอากาศ พักได้ 20 คน อัตราค่าบำรุงห้องละ 1,500 บาทต่อวัน
  • ชั้นล่าง ห้องพัดลม พักได้ 20 คน อัตราค่าบำรุงห้องละ 1,000 บาทต่อวัน

4. หอพัก 4 (ต้นโสก) ชั้นบนมี 10 ห้อง ชั้นล่างมี 12 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศ ห้องน้ำ-ห้องสุขา อยู่ภายในห้องพัก พักได้ห้องละ 4 คน อัตราค่าบำรุงห้องละ 450 บาทต่อวัน

ขั้นตอนการขอใช้สถานที่
  1. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ งานบริการอาคารสถานที่ หรือฝ่ายบริหารทั่วไป โทร / โทรสาร เพื่อขอจองสถานที่
  2. ทำหนังสือยืนยันการขอใช้สถานที่ และ / หรือ เขียนแบบคำขอใช้สถานที่ ตามที่กำหนด
  3. ผู้ขอใช้สถานที่ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันสุดท้ายของการขอใช้สถานที่ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. หากตรงกับวันหยุดราชการ สามารถชำระในวันทำการของทางราชการถัดไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / จองสถานที่ ที่พักโทร / โทรสาร