บริการด้านวิชาการ

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1(แพร่) เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่ง ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ นำนักเรียนมาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นประจำ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) ได้จัดทีมงานให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ การนำชมพิพิธภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า

2. ห้องสมุด

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) มีห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ รวบรวมเอกสารประกอบการศึกษาของนักศึกษาป่าไม้ หนังสือวิชาการ รวมทั้งหนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือเก่าซึ่งเก็บรักษาไวิเป็นประวัติศาสตร