พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

                                                

                   

                      พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง เดิมเป็นอาคารของบริษัทอิสต์เอเชียติกประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้รับสัมปทานทำไม้สักในจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2449 เมื่อหมดสัปทานจึงได้มอบอาคารทั้ง 3 หลัง ให้กับรัฐบาลไทย และกรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นกองโรงเรียนป่าไม้ขึ้นในปีพ.ศ.2479

                     เมื่อปี 2541 จังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ไม้สัก จำนวน 19 คน มีนายวิเชียร ชมดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน นายสนิท บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการป่าไม้ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาแนวทางการจัดทำพิพิธภัณฑ์ไม้สัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลทำไม้สัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยใช้อาคารเก่าที่เคยเป็นที่ทำการ ของบริษัทอีสท์เอเชียติก จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าป่าไม้แพร่ เป็นเงิน 100,000 บาท ในการรวบรวมศิลปหัตถกรรม รูปภาพ สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องไม้สัก


                     ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) เห็นความสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำคณะครูและนักเรียนมาศึกษาหาความรู้ ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก  จึงใช้อาคารที่เคยใช้เป็นที่ทำการ และที่พักของเจ้าหน้าที่บริษัทอิสต์เอเชียติก ทั้ง 3 หลัง  และเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนป่าไม้  กรมป่าไม้ มาดำเนินการ

 

 

พิพิธภัณฑ์ 1

          เดิมใช้เป็นที่ทำงานและที่พักของเจ้าหน้าที่ บริษัทอิสท์เอเชียติก ในสมัยที่เป็นโรงเรียนป่าไม้ใช้เป็นสโมสรนักศึกษา

          พิพิธภัณฑ์ 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง มีเซฟทำด้วยปูนสำหรับเก็บทรัพย์สินของบริษัทอีสท์เอเชียติก ได้รับการซ่อมแซมโดยเทศบาลเมืองแพร่เมื่อปี 2545 นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมยังได้รวบรวมป้ายโรงเรียนป่าไม้และ ป้ายอาคารสถานที่เก่าซึ่งทำด้วยไม้และปีกไม้ไว้ ส่วนชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวของโรงเรียนป่าไม้ นอกจากนั้นในอาคารนี้ ยังมีห้องเพดานใต้หลังคาเป็นห้องโถงกว้าง

 

พิพิธภัณฑ์ 2

          พิพิธภัณฑ์ 2: พิพิธภัณฑ์ไม้สัก เป็นอาคาร 2 ชั้น เดิมใช้เป็นที่ทำการของบริษัทอีสท์เอเชียติก ในสมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ใช้เป็นห้องเรียน และห้องพักครู ต่อมาใช้เป็นที่ทำการและห้องประชุมของโรงเรียน เมื่อปี 2541 ได้ใช้ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดแสดงประวัติการทำไม้สักของเมืองแพร่ ประดิษฐกรรมจากไม้ และตัวอย่างไม้ชั้นล่างเป็นสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ 3

          พิพิธภัณฑ์ 3 เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแพร่เก่า ใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่บริษัทอีสท์เอเชียติก ในสมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ ใช้เป็นบ้านพักผู้อำนวยการ ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างเป็นห้องโถง มีเตาผิงภายในห้อง   จัดแสดงภาพสมัยเก่า ๆ ของบริษัทอีสท์เอเชียติก