ประวัติความเป็นมา

ภายหลังที่บริษัทอีสเอเชียติก เลิกสัมปทานทำไม้ ได้มอบอาคารสถานที่ให้กรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้ใช้สถานที่นี้ก่อตั้งโรงเรียนป่าไม้เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2478 ในสมัยพระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร) เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ มีฐานะเป็นกองโรงเรียนป่าไม้ โดยมีหลวงวิลาสวันวิท (เมธ รัตนประสิทธิ์) เป็นหัวหน้ากองคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการป่าไม้ ระดับประกาศนียบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างของกรมป่าไม้ และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจงานด้านป่าไม้ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมป่าไม้ต่อไป

โรงเรียนป่าไม้ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ในขณะนั้นคือ พันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์ ในปีแรกรับนักศึกษาจำนวน 25 คน โดยรับจากข้าราชการกรมป่าไม้ และบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 สอบแข่งขันเข้ามาเรียน ต่อมาในปี 2486 ได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทำการสอนในระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี แต่ยังทำการสอนอยู่ที่เดิม จนถึงปี 2499 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และได้ย้ายสถานที่ไปเรียน ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

กรมป่าไม้ได้ทำการเปิดสอนโรงเรียนป่าไม้ในยุคที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 โดยมีหลักสูตรการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หลักสูตร 2 ปี และวัตถุประสงค์เหมือนยุคแรก มีนายรัตน์ พนมขวัญ เป็นผู้อำนวยการคนแรก รับผู้เข้าเรียนจำนวน 50 คน จากข้าราชการระดับล่างของกรมป่าไม้คัดเลือกเข้าเรียน ต่อมาในปี 2504 ได้ขยายจำนวนการรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 100 คน และในปี 2507 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาจากข้าราชการกรมป่าไม้ และบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จนถึงปี 2508 จึงได้รับนักศึกษาเฉพาะบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้ขยายจำนวนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 200 คน จากการสอบแข่งขันของผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยกรมป่าไม้ดำเนินการสอนเอง จนถึงรุ่นที่ 36 เป็นรุ่นสุดท้ายในปี 2536 โรงเรียนป่าไม้จึงได้ปิดทำการสอนหลักสูตรนี้ รวมมีนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนป่าไม้ยุคที่ 2 รวม 6,180 คน

จากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน โรงเรียนป่าไม้ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น " โรงเรียนการป่าไม้ " เมื่อ 25 ธันวาคม 2535 สังกัดกองฝึกอบรม กรมป่าไม้ ทำหน้าที่ฝึกอบรมข้าราชการ พนักงาน ของกรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ อบรมราษฎร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้งานด้านป่าไม้เป็นการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ และปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ โรงเรียนป่าไม้ได้รับการปรับเลี่ยนเป็น " ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) " เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 สังกัดกองฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานของกรม ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ อบรมราษฎรเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ต่อมาในปี 2547 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ปรับโครงสร้างภายในซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานเป็น ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1(แพร่) สังกัดส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง มีภารกิจเช่นเดิม