หลักสูตรการฝึกอบรม

*** หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2553 จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

คน

จำนวนรุ่น

1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรด้านการวิจัย

25 - 27 .. 53

120

1

2

โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ)

8 - 22 .. 53

40

1

3

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการพลเรือน

8 - 12 มี.. 53

60

1

4

ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 - 24 มี.. 53

40

1

5

โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ (ระดับชำนาญการ/อาวุโส)

10 - 24 .ค. 53

40

1

ใบสมัครหลักสูตรที่ 2 และ 5

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร / โทรสาร ต่อฝ่ายฝึกอบรม
ดูรายละเอียด การสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม