การบริหาร

1. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)

·                                 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) เป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งหนึ่งใน 5 แห่ง ได้แก่

o                                                        ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)

o                                                        ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

o                                                        ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

o                                                        ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

o                                                        ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

·                                 สังกัด ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ   สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. ภารกิจของศูนย์ฝึกอบรม มีดังนี้

·                                 ภารกิจหลักด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า รับผิดชอบ

o                                                        หาความจำเป็นในการฝึกอบรมนักบริหาร

o                                                        จัดทำโครงการฝึกอบรม

o                                                        อบรมหลักสูตรนักบริหารงานป่าไม้

o                                                        อบรมหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนสายงาน

o                                                        สร้างและพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร

o                                                        จัดทำคู่มือเอกสารการฝึกอบรม

o                                                        ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม

o                                                        เป็นเครือข่ายของกรมฯในด้านมาตรฐานการพัฒนาข้าราชการและ สารสนเทศ

o                                                        เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรป่าไม้ (ภาคพิเศษ) จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

o                                                        เป็นศูนย์ประสานงานพัฒนาบุคลากรทางไกลร่วมกับสถาบันการศึกษา

o                                                        ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

·                                 นอกจากนั้น ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม ห้องอบรม และที่พัก แก่หน่วยงานที่มาขอใช้ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่กรม ฯ กำหนด

3. การบริหารงานภายใน

·                                 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย

o                                                        งานธุรการ

o                                                        งานการเงินและบัญชี

o                                                        งานพัสดุ

o                                                        งานอาคารสถานที่

o                                                        งานบริการอาคารสถานที่

o                                                        งานยานพาหนะ

o                                                        งานรักษาความปลอดภัย

o                                                        งานโสตทัศนูปกรณ์

·                                 ฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม บริการข้อมูลทางวิชาการ ประสานงานพัฒนาทางไกลร่วมกับ สถาบันการศึกษา การเก็บรักษาผลการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา จัดทำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หนังสือรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา โรงเรียนป่าไม้ งานกิจกรรมพิเศษ สวัสดิการและพยาบาล ประกอบด้วย

o                                                        งานฝึกอบรม

o                                                        งานกิจกรรมพิเศษ

 

4. บุคลากร

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 45 คน  ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่างๆ ดังนี้

·                                 ข้าราชการ จำนวน  6 อัตรา ประกอบด้วย

o                                                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา

o                                                        เจ้าพนักงานการเงินละบัญชีชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

o                                                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

·                                 ลูกจ้างประจำ จำนวน 16 อัตรา ประกอบด้วย

o                                                        นักการภารโรง จำนวน 4 อัตรา

o                                                        ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

o                                                        พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

o                                                        ยาม จำนวน 1 อัตรา

o                                                        คนงาน จำนวน 7 อัตรา

o                                                        คนสวน จำนวน 1 อัตรา

·                                 พนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

·                                 พนักงานจ้างเหมา จำนวน 10 อัตรา