::สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ::
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
:: โทรศัพท์ 01898 6099 โทรสาร::

email spatarapitaya@yahoo.com
Copy right 2003 Thale - Noi Nature Study Center