บทบาทภารกิจด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด

วันที่ 6 ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับจนท.ทหารชุด ฉกร.4 กองกำลังนเรศวร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 จัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนหนองกิ่งฟ้า
''เรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างที่ผิดกฎหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์จากงาช้างและกล้วยไม้ป่าต่างๆ'' เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กร และปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้ยังเป็นการเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันปราบปรามการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย และให้ความรู้กับราษฎร พร้อมกับรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ ลด ละ เลิก การบริโภค การลักลอบทำการค้าซึ่งสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ณ สาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก และจะรายงานให้กองฯ ทราบในลำดับต่อไป
นายสรวิศ ขับลำ หน.ด่านฯแม่สอด จ.ตาก เป็นผู้รายงาน

 

วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกันจัดเสวนาเวทีชาวบ้าน
''เรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างที่ผิดกฏหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์จากงาช้างและกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆ''
ร่วมกับ จนท.ทหารชุด ฉกร 4. กองกำลังนเรศวร,ปลัดอำเภอแม่สอด (ฝ่ายป้องกัน) ผอ. รพ. ชุมชนบ้านวังตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียนและท่านเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานระดับท้องที่เดียวกัน เพื่อปราบปรามการค้างาช้างที่ผิดกฏหมาย ให้ความรู้กับราษฎรในหมู่บ้านและร่วมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ป่าและการค้างาช้างที่ผิดกฏหมาย เป็นต้น ณ วัดวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก และจะรายงานให้กองฯทราบในลำดับต่อไป
นายสรวิศ ขับลำ หน.ด่านฯแม่สอด จังหวัดตาก เป็นผู้รายงาน

 

วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายสรวิศ ขับลำ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก ได้ร่วมกันตรวจสอบยีราฟ จำนวน 2 ตัว ซึ่งขออนุญาต ส่งออก เพื่อการค้า จากสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ค 99 ต.สามวาตะวันออก อ. คลองสามวา ก.ท.ม. ไปยัง NAYPYITAW , MYANMAR และ ได้ตรววจสอบใบอนุญาต ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมกับ ยีราฟ และ จนท. ของษริษัทที่ขออนุญาต เป็นที่เรียบร้อยและได้นำผ่าน ส่งต่อ ไปยังประเทศ MYANMAR ต่อไป นายสรวิศ ขับลำ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จ. ตาก เป็นผู้รายงาน

 

วันที่ 20 ม.ค.59 เวลา 14.00-17.00 น. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จ.ตาก ได้จัดให้มีประชุมประจำเดือนโดยมี หน.ด่านฯ นายสรวิศ ขับลำ เป็นประธานการประชุม เรื่องการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในหน้าที่และติดตามงานทีได้รับมอบหมายตามคำสั่งภายในให้ จนท. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด ปฏบัติงานราขการ รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จ.ตาก ซึ่งปฎิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกเดือน นายสรวิศ ขับลำ ทำหน้าที่หัวหน้าด่านฯแม่สอด จ.ตาก เป็นผู้รายงาน

 
 

วันที่ 20 ม.ค. 59 ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด ออกตรวจปรามปราบการลักลอบการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมายตาม แผนปฏิบัติงานรายวันของด่านฯในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับ จนท.ทหารกองกำลังนเรศวรและ จนท.ด่านศุลกากรแม่สอด บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด จ.ตาก (สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนม่า)ต.ท่าสายลวด อ. แม่สอด จ.ตาก และบริเวณท่าข้ามตามประเพณี ต่างๆ ตลอดริมแม่น้ำเมย ในเขตรับผิดชอบของด่านฯแม่สอด ไม่พบการกระทำผิดในงานที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอดแต่อย่างใดเหตุการณ์ปกติ นายสรวิศ ขับลำ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จ.ตาก เป็นผู้รายงาน

 

วันที่ 11 พ.ย. 58 จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จ.ตาก ได้ออกตรวจปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายฯ ตามแผนปฎิบัติงานรายวันของด่านฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับ จนท.ทหาร กองกำลังนเรศวร และ จนท.ด่านศุลกากรแม่สอด บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด จ. ตาก (สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนม่า) ต.ท่าสายลวด อ. แม่สอด จ. ตาก