นายวินิจ ภู่เนาวรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักฯ
เกี่ยวกับองค์กร
ประวัติสำนักงาน
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ สบอ.14
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
อัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนผังสำนักงาน
พื้นที่การให้บริการ Wireless LAN
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ สบอ.14
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
คณะผู้จัดทำ
หน่วยงานในสังกัด
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์ฝึกอบรมที่5 (ตาก)
บริการข้อมูล
ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
จนท.ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา
ข้อมูลสารสนเทศ สบอ.14
กล้าไม้โครงการปลูกป่าถาวรฯ
ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูลในระบบGIS (Intranet)
หนังสือเวียน
ระเบียบและกฎหมาย    
MIS สำนักฯ 14
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
คำรับรองปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
Vedio Clips
แนะนำสบอ.14 (ตาก)
พิธีเปิดสวนรุกขชาติทุ่งทะเลหลวง
พิชิตยอดเขาหลวง
Big Cleaning Day
การฝึกป้องกันรักษาป่า
วันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และชุดเครื่องแบบ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14 (ตาก)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

Web เพื่อนบ้าน
จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย
ทสจ.ตาก
ทสจ.สุโขทัย
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4
เริ่มนับ 1 มีนาคม 2552
ผู้เข้าชม : Free Hit Counter

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 456
E-Mail : tak@dnp.go.th