ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายโอภาส  เพียรสถาพร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

 

 

 

นายเกษม สุขวารี
กุศล สุวรรณาภรณ์
นายไพศาล หิรัญสาย
 
 
 
ไพฑูรย์ ตนพยอม
วัชระ  ชมภูษี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
นายสุวิจิตร  โกเฮง
นายสันธาน มั่นคง
 
 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142