หน้าแรก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์การ หลักสูตรการฝึกอบรม เวปบอร์ด


นายเลิศ เอื้อทวีพล
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมที่ 5(ตาก)

ข้อมูลองค์การ
โครงสร้างบุคลากร
สถานที่ตั้ง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อาคารสถานที่
บ้านพักรับรอง
การบริการ
การจัดการความรู้ (km)

เวป อส.
เวป สบอ.14 (ตาก)

โครงสร้างบุคลากร
 
    ผู้อำนวยการศูนย์อบรมที่ 5(ตาก)นายเลิศ เอื้อทวีพล
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมนายจงพิพัฒน์ อุทรักษ์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางปิยะฉัตร ศรีประเสริฐรัตน์