ระเบียบและกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคทรัพย์สิน
แนวทางปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง จ.ตาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
กฎก.พ.ว่าด้วยการสั่งการข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
การดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้บุกรุก แผ้วถาง
ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามว่าสัตว์ป่า
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
มอบอำนาจในการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอหารือการดำเนินการทางวินัย
การคืนของกลางในคดีความผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตามมาตรา 85/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การดำเนินตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ . 2551
ซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
หลักเกณฑ์กาคิดค่าเสียหายทางแพ่ง กรณีบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า
การขอคืนของกลางในคดีการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ไม้ของกลางทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุสูญหาย และขออนุมัติแทงจำหน่ายไม้ของกลางออกจากทะเบียน
การกำหนดแบบการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือมีกรณีถุกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
ซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
และการแจ้งการนำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำลายทรัพยากรป่าไม้
การคืนของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตามมาตรา 85/1 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจรณาความอาญา
การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
การตัดต้นสนทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ
รายงานการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ แบบ อส.101 (คดีรายใหญ่)
ประกาศกรม อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รวม 3 ฉบับ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการวางเงินมัดจำค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า
การดำเนินการเกี่ยวกับเขตป่าไม้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แนวทางการของบประมาณของจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ตรวจพบการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคืนของกลางระหว่างคดี เนื่องจากมิใช่อุปกรณ์การกระทำผิดโดยตรง
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยวิธีการออกใบรับรองให้ส่งออก หรือนำเข้าช้างหรือส่วนต่างๆ ที่ได้จากช้างที่มีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2552
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบด
หลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
การดำเนินคดีแพ่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
พระราขกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยภูคา และป่าผาแดง ในท้องที่ตำบลดงพญา ตำบลบ่อเกลือใต้และตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552(อุทยานแห่งชาติขุนน่าน)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  กรณีหารยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับหารบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าตากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อฝึกอบรมพนักงานจ้างเหมา (เอกชน)
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเลื่อนโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2552
การดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535    
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ.2550
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547
กฎกระทรวงกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ.2546
กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าเด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในพื้นที่เดียวกัน

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142