การซักซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์รุนแรง
จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๔วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


   
 
 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142