คณะกรรมการบริหาร
     โครงการฯภาคเหนือ
     โครงการฯภาคกลาง
     โครงการฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โครงการฯภาคใต้
Username
Password
 


UserName

Password

   
 
 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริม่อนล้าน ( อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ )

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


:: ความเป็นมา ::
แต่เดิมประมาณ  70  ปีก่อนนี้  สภาพป่าไม้ดอยม่อนล้านยังเป็นป่าดงดิบมีความอุดมสมบูรณ์       มีไม้ไก๋ และไม้กฤษณาจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าแม้ว  เผ่าลีซอ และเผ่ามูเซอร์    โดยชาวเขาทั้ง 3 เผ่าทำการเกษตรเป็นหลัก  ปลูกข้าวไร่  ข้าวโพด  ปลูกฝิ่น  และเก็บหาของป่า  ทำให้สภาพป่าไม้ถูกทำลายลงเรื่อย ๆ  ดินหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าหญ้าคาเข้ามาแทนที่   ชาวเขาเผ่าแม้ว และเผ่าลีซอเริ่มอพยพออกไปหาที่อยู่ใหม่     ส่วนเผ่ามูเซอร์ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านแม่ปูนหลวง      อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ต่อมาในปี พ..  2527  ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย  เข้ามาตั้งหมู่บ้าน   อยู่จนถึงปัจจุบัน
:: ที่ตั้ง ::
ดอยม่อนล้านตั้งอยู่ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายใต้สำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์  16   ทางทิศตะวันออก    มีเขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า    จังหวัดเชียงราย
:: ลักษณะภูมิประเทศ  ::
สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน   มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด   มีความสูง  1,696   เมตร  จากระดับน้ำทะเล  และเป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่สะลวม   น้ำห้วยโก๋น  ไหลลงสู่น้ำแม่งัด  ที่อำเภอพร้าว    จังหวัดเชียงใหม่   ดอยม่อนล้านเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าว  โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก จะมีความสวยงามมาก สำหรับเวลาอื่นเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าว
:: แหล่งน้ำ  ::
ราษฎรอาศัยน้ำอุปโภคบริโภค  จากน้ำแม่สะลวม    น้ำห้วยโก๋น   ในหมู่บ้านซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปี  โดยมีการทำฝายขนาดเล็ก และสร้างบ่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน สำหรับน้ำทางด้านการเกษตรเป็นลักษณะเกษตรน้ำฝน

:: ข้อมูลประชากร ::

มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมด  จำนวน  3  หมู่บ้าน  จำนวน  88  หลังคาเรือน  562  คน  ดังนี้


ชื่อหมู่บ้าน

ชาติพันธุ์

ตำบล

จำนวนหลังคาเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านอาบอลาชา
บ้านอาบอเน
บ้านอาแย
อาข่า
อาข่า
อาข่า
หมู่ที่ 11   .ป่าตุ้ม อ.พร้าว
หมู่ที่ 11  . ป่าตุ้ม อ.พร้าว
หมู่ที่ 3   ต. ป่าไหน  อ.พร้าว

34
13
41

89
42
135
115
35
146
204
77
281

รวม

88

266

296

562

 
:: ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ::
ชุมชน 3 หมู่บ้าน  เป็นราษฎรบนพื้นที่สูงเผ่าอาข่า   นับถือศาสนาคริสต์   ศาสนาพุทธ และนับถือผี  ฐานะยากจน  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ  5,000  บาท/ปี  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำไร่และเลี้ยงสัตว์  ปลูกข้าวไร่  ข้าวโพด  งา  ขิง   กะหล่ำปลี  การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัวและเลี้ยงหมู ไก่ เพื่อบริโภค  หลังจากฤดูฝนแล้วบางส่วนทำงานเป็นลูกจ้างรายวันของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม  แต่ส่วนใหญ่ไปรับจ้างใช้แรงงานที่ตัวอำเภอ พร้าว และในตัวจังหวัดเชียงใหม่  ทำให้คนในหมู่บ้านส่วนมากมีแต่เด็กและคนชรา
:: การเดินทางมี  2  เส้นทาง ::
เส้นที่ 1

- จากจังหวัดเชียงใหม่–พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94  กิโลเมตร

- แยกขวาพร้าว –  เวียงป่าเป้า (ทางหลวงหมายเลข1150) ระยะทาง 53 กิโลเมตร 

- แยกซ้ายที่บ้านต้นกอก (ระหว่าง กม.ที่ 32 – 33) ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม   

  (ลักษณะทางเป็นดินลูกรังผสมคอนกรีต) ระยะทาง 27 กิโลเมตร

- จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน)  ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
  รวมระยะทางประมาณ 124.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3  ชั่วโมง

เส้นที่ 2

- จากจังหวัดเชียงใหม่–พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94 กิโลเมตร
- ตามถนนอำเภอพร้าว – อำเภอเวียงป่าเป้า (ถนนลาดยาง) ระยะทาง  22  กิโลเมตร
- แยกซ้ายที่บ้านขุนแจ๋ (ถนนดินลูกรัง) ผ่านโครงการหลวงแม่ปูนหลวงหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้าว  บ้านแม่ปูนหลวง
  ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม ระยะทาง 17 กิโลเมตร
- จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน)  ระยะทาง  2.5 กิโลเมตร
  รวมระยะทางประมาณ  135.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3  ชั่วโมง

:: พื้นที่โครงการ ::
พื้นที่ดำเนินการของโครงการจะอยู่บริเวณบ้านอาแย บ้านอาบอเน และบ้านอาบอลาชา มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ  9,000  ไร่ พื้นที่ตั้งสถานีโครงการประมาณ 300 ไร่

:: สภาพปัญหา ::
1. ปัญหาด้านการทำการเกษตรโดยชุมชนบริเวณดอยม่อนล้านทำการเกษตรโดยไม่มีการอนุรักษ์ ดิน และน้ำที่ถูกวิธี ขาดความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร  ทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำ    เนื่องมาจากมีการพังทลายของหน้าดินทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ

2. ปัญหาด้านการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารเพิ่มมากขึ้นทุกปี  เนื่องจากการขยายพื้นที่ทำการเกษตร 

3. ปัญหาด้านไฟป่า  เกิดจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเอง  ในการใช้ไฟเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ แต่ไม่มีการควบคุม    ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นประจำทุกปี

4. ปัญหาด้านแรงงานทิ้งถิ่น เนื่องจากรายได้จากการทำเกษตรไม่พอเพียง  ทำให้กลุ่มหนุ่มสาววัยแรงงาน เดินทางไปรับจ้างในเมือง เพื่อหารายได้เพิ่ม ปล่อยให้เด็ก และคนชราไว้ในหมู่บ้าน

5. ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย    เกิดจากตัวชาวเขาเองที่มีความยากจน   ทำให้สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย   อาหารการกิน  และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคไม่สะอาดเท่าที่ควร  จึงเกิดโรคทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง

 

Back to top


©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ - ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช )