คณะกรรมการบริหาร
     โครงการฯภาคเหนือ
     โครงการฯภาคกลาง
     โครงการฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โครงการฯภาคใต้
Username
Password
 


UserName

Password

   
 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ( ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา )

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


:: ความเป็นมา ::

เจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ.ร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย  และทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จว.เชียงราย และ จว.พะเยา ที่สิ้นสุดห้วงระยะเวลาการดำเนินการไปแล้ว อาทิ ปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร การกำหนดขอบเขตของพื้นทีทำกิน และแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และ อื่นๆ นั้น

                สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จว.เชียงราย และจว.พะเยา  (เดิม) ไว้เป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงมอบให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานของโครงการฯดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/2134 ลง 22 พ.ค.43  เรื่องทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ(เดิม) เป็นโครงการพระราชดำริ

                ในการนี้ ทภ.3 ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยประสานและร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จว.เชียงราย – จว.พะเยา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544-2548 พร้อมกับแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ โดยมี ผบ.จทบ.พ.ย. เป็นประธานคณะทำงาน และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นองค์กรบริหารงานในระดับพื้นที่และดำเนินการพัฒนา , แก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จและบรรลุตามพระราชประสงค์

 
:: วัตถุประสงค์  ::

1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือราษฎรอาสาสมัครชาวเขาและราษฎรอาสาสมัครกองหนุน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม

4. แนะนำ ส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแผนใหม่ให้กับราษฎรในพื้นที่ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

5. อนุรักษ์สภาพป่าและป้องกันปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

6. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสามารถยังชีพด้านการเกษตรให้มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างพอเพียงในการดำรงชีพ

7. ให้ราษฎรสามารถมีเส้นทางคมนาคมสะดวก เพื่อขนส่งผลผลิตด้านการเกษตรสู่ท้องตลาด

8. แบ่งแยกที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยของราษฎร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ออกจากพื้นที่ป่าสงวน

9. ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 
:: พื้นที่โครงการ  ::
 

ครอบคลุมพื้นที่ อ.เทิง , อ.ขุนตาล, อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และอ.เชียงคำ, อ.ปง จังหวัดพะเยา

 
:: ระยะเวลาดำเนินการ  ::

1. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 5 ปี (2544-30 กัยายน 2548)

2.  ปี 2544 ดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.ร่มฟ้าทอง ,บ.ห้วยคุ , บ.ห้วยหาน , บ.ร่มฟ้าไทย

3.  ปี 2545 ดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.ร่มฟ้าหลวง , ร่มโพธิ์เงิน , บ.ร่มโพธิ์ทอง,บ.ร่มโพธิ์ไทย

4.  ปี 2546 ดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.ร่มฟ้าผาหม่น, บ.ฟ้าไทยงาม ,บ.พิทักษ์ไทย ,บ.ไทยสามัคคี

5.  ปี 2547 ดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.ร่มฟ้าสยาม, บ.เล่าตาขาว, บ.ขุนห้วยไคร้ บ.ราษฎร์ภักดี บ.ราษฎร์รักษา ,บ.ขุนต้า

 

:: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ::

เราต้องเข้าใจลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปได้

 

 

Back to top


©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ - ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช )