อิทธิพลของวัสดุเพาะชำและวัสดุกลบที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดหวายโป่งและหวายกำพวน
Effect of Sowing and Covering Media on Germination of Seeds of Calamus latifolius  Roxb. and Calamus longisetus  Griff.
  
ชนาธิป กุลดิลก
สุทัศน์ เล้าสกุล
  
  ABSTRACT

The effect of sowing and covering media on germination capability of seeds of rattans, Calamus latifolius Roxb. (Wai Pong) and C. longisetus Griff. (Wai Kumpeon), had been investigated. This was to find out proper sowing and covering media for germinating seeds of Wai Pong and Wai Kumpeon. Six kinds of sowing media: sand, coconut husk, sawdust, burnt rice husk, sand:burnt rice husk (1:1), and soil:sand:burnt rice husk (2:1:1) were investigated. For finding out the suitable covering media, sand was used as a sowing media in combination with three kinds of covering media which were coconut husk, sawdust and burnt rice husk. The results showed that germination capability of seeds of Wai Pong was significantly different in different kinds of sowing media. The best sowing and covering media for germinating seeds of Wai Pong was burnt rice husk. The seeds of Wai Kumpeon, on the other hand, germinated better in coconut husk but the analysis showed no statistically differences in all kinds of sowing media. Burnt rice husk was found to be a suitable covering media for both seeds of Wai Pong and Wai Kumpeon. Germination period of seeds of both rattans took almost 12 months. The seeds, however, reached their germination peak at the months of 9-10 after sowing.

  
บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิพลของวัสดุเพาะชำและวัสดุกลบที่มีผลต่อการงอกของหวายโป่งและหวายกำพวน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัสดุเพาะชำและวัสดุกลบมี่มีความเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ ชนิดของวัสดุเพาะชำ โดยใช้วัสดุ 6 ชนิดในการเพาะเมล็ด ได้แก่ ทราย ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย ขี้เถ้าแกลบ ทรายผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1) และดินผสมทรายผสมขี้เถ้าแกลบ (2:1:1) และชนิดของวัสดุกลบ โดยใช้วัสดุเพาะชำเป็นทรายแล้วกลบด้วยวัสดุ 3 ชนิด คือ ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย และขี้เถ้าแกลบ ผลการศึกษาพบว่า การงอกของเมล็ดหวายโป่งในวัสดุเพาะชำและวัสดุกลบชนิดต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุเพาะชำและวัสดุกลบที่ให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดหวายโป่งสูงกว่าวัสดุอื่น ในขณะที่การงอกของเมล็ดหวายกำพวนในวัสดุเพาะชำทั้ง 6 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ถึงแม้ว่าขุยมะพร้าวเป็นวัสดุที่ให้เปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่าวัสดุชนิดอื่นก็ตาม สำหรับชนิดของวัสดุกลบทั้ง 3 ชนิด ให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดหวายกำพวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วัสดุที่ให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด คือ ขี้เถ้าแกลบ การงอกของเมล็ดหวายโป่งและหวายกำพวนใช้เวลาในการงอกนานถึง 12 เดือนจึงสิ้นสุดการงอก โดยเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดในช่วงเดือนที่ 9-10 หลังจากการเพาะเมล็ด