หน้าที่ความรับผิดชอบ | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | หน่วยงานส่วนภูมิภาค | อัตรากำลัง | ข้อมูลด้านวิชาการ | งานวิจัย | วารสารวิชาการป่าไม้ |  Link อื่นๆ

 

   
  ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 
ป่าไม้เขตเชียงใหม่
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ป่าไม้เขตเชียงราย
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำวัง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ป่าไม้เขตลำปาง
- ศูนย์วิจัยและควบคุมแมลงศัตรูพืชป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลำปาง
ป่าไม้เขตแพร่
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำยม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ป่าไม้เขตพิษณุโลก
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ป่าไม้เขตนครราชสีมา
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ป่าไม้เขตขอนแก่น
- ศูนย์วิจัยและควบคุมแมลงศัตรูพืชป่าไม้ที่ 2 จังหวัดขอนแก่น
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำชี   อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น
ป่าไม้เขตศรีราชา
- สถานวิจัยลุ่มน้ำห้วยหินดาด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- ศูนย์วิจัยและควบคุมแมลงศัตรูพืชป่าไม้ที่ 3 จังหวัดจันทบุรี
ป่าไม้เขตบ้านโป่ง
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำตาปี อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป่าไม้เขตสงขลา
- สถานีวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   
  
  ส่วนวนวัฒนวิจัย 
ป่าไม้เขตเชียงใหม่
- ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ห้วยบง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีบำรุงพันธุ์ไม้สน-ไม้โตเร็ว อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าอินทนิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีปรับปรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าหนองกระทิง
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ป่าไม้เขตเชียงราย
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้เชียงราย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ป่าไม้เขตลำปาง
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
- สถานีบำรุงพันธุ์ไม้สัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้แม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- ศูนย์จัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคเหนือ
ป่าไม้เขตแพร่
- สถานีปรับปรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ป่าไม้เขตตาก
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ป่าไม้เขตพิษณุโลก
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ป่าไม้เขตนครสวรรค์
- สถานีบำรุงพันธุ์ไม้ป่ากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
- ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
ป่าไม้เขตนครราชสีมา
- สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 2
- สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ป่าไม้เขตขอนแก่น
- ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ผานกเค้า อำเภอชุมแพและอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าดงลาน อำเภอชุมแพและอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์จัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ห้วยทา อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
- สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าหนองคู อำเภสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- สวนป่าบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ป่าไม้เขตสระบุรี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พระฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
- สถานีทดลองปลูกพรรรไม้พุแค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา จังหวัดสระบุรี
ป่าไม้เขตศรีราชา
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าเขาสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ป่าไม้เขตบ้านโป่ง
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ราชบุรี อำเภอเมืองและอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ลำเภา-ลำทราย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้หินลับ อำเภอบ่อทราย จังหวัดกาญจนบุรี
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ป่าทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
- ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี
ป่าไม้เขตเพชรบุรี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานีบำรุงพันธุ์ไม้ป่าประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สถานีวิจัยและพัฒนาการปลูกหวายสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้สุราษฎร์ธานี (ห้วยมุด)
ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
- สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์หวายในช่อง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ป่าไม้เขตสงขลา
- ศูย์วนวัฒนวิจัยที่ 4
- ศูนย์จัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้สงขลา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
- สถานีวิจัยและพัฒนาการปลูกหวายเทือกเขาบรรทัด หน่วยที่ 1
- สถานีวิจัยและพัฒนาการปลูกหวายเทือกเขาบรรทัด หน่วยที่ 2 จังหวัดตรัง
- สถานีวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ป่าไม้เขตปัตตานี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง
 
  ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ป่าไม้เขตแม่สะเรียง
- สถานีวิจัยผลิตผลของป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ป่าไม้เขตเชียงใหม่
- สถานีวิจัยผลิตผลของป่าจังหวัดเชียงใหม่
ป่าไม้เขตตาก
- สถานีวิจัยผลิตผลของป่าจังหวัดสุโขทัย
ป่าไม้เขตนครราชสีมา
- สถานีวิจัยผลิตผลของป่าจังหวัดนครราชสีมา
ป่าไม้เขตขอนแก่น
- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
ป่าไม้เขตสระบุรี
- ศูนย์วิจัยการผลิตถ่าน ตำบลุแค จังหวัดสระบุรี
ป่าไม้เขตอุดรธานี
- สถานีวิจัยผลิตผลของป่าจังหวัดเลย
- สถานีวิจัยผลิตผลของป่าจังหวัดสกลนคร
ป่าไม้เขตบ้านโป่ง
- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
   
  
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้
ป่าไม้เขตแม่สะเรียง
- สถานีวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ 1 (น้ำกัด)  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สถานีวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ 2 (แม่ละนา) กิ่งอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ป่าไม้เขตลำปาง
- หน่วยจัดการป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- หน่วยจัดการป่าสาธิตแม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- หน่วยจัดการป่าสาธิตแม่แหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- หน่วยจัดการป่าสาธิตแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ป่าไม้เขตอุดรธานี
- สถานีวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ 4 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ป่าไม้เขตบ้านโป่ง
- ศูนย์วิจัยและสาธิตวิชาการป่าไม้ที่ 1 (ภาคกลาง)  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สถานีวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ 3 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   
  
  ส่วนจัดการป่าชายเลน ป่าพรุ และพื้นที่ชุ่มน้ำ
ป่าไม้เขตศรีราชา
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด
ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สถานีวิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ 3 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานีวิจัยและอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ 2 อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
- สถานีวิจัยและอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดภุเก็ต
ป่าไม้เขตสงขลา
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
   
  
  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 
ป่าไม้เขตแม่สะเรียง
- สวนรุกขชาติโป่งแข่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สวนรุกขชาติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สวนรุกขชาติแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ดอยหมากหินหอม)
ป่าไม้เขตเชียงใหม่
- สวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว อำเภอสะนาม จังหวัดเชียงใหม่
ป่าไม้เขตเชียงราย
- สวนรุกขชาติโป่งสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ป่าไม้เขตลำปาง
- สวนรุกขชาติห้วยทาก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- สวนรุกขชาติพระบาท
- สวนรุกชาติห้างฉัตร
ป่าไม้เขตแพร่
- สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว อำเภอลอง จังหวัดแพร่
- สวนรุกขชาติห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
- สวนรุกขชาติช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
- สวนรุกขชาติพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
- สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น อำเภอสา จังหวัดน่าน
ป่าไม้เขตตาก
- สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ป่าไม้เขตพิษณุโลก
- สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- สวนรุกขชาติบ้านแพะอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- สวนรุกขชาติผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
- สวนรุกขชาติเมืองราด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- สวนรุกขชาติซับชมภู อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
- สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ป่าไม้เขตนครสวรรค์
- สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จังหวัดนครสวรรค์
ป่าไม้เขตนครราชสีมา
- สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- สวนรุกชชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ภูกุ้มข้าว)
ป่าไม้เขตขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
- สวนรุกขชาติดงมะอี่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
- สวนรุกขชาติโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
- สวนรุกขชาติดอนหัวนาค อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- สวนรุกขชาติท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- สวนรุกขชาติพุทธมณฑล อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ป่าไม้เขตอุดรธานี
- สวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
- สวนรุกขชาติวังปอพาน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
- สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
- สวนรุกขชาติภูข้าว อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
- สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ปากปวน) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- สวนรุกขชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- สวนรุกขชาติดงบังอี่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (น้ำตกสำโรงเกียรติ)
ป่าไม้เขตสระบุรี
- สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
- สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- สวนรุกขชาติคูเมือง อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- สวนรุกขชาติค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ป่าไม้เขตปราจีนบุรี
- สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
- สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (อ่างฤาไน)  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป่าไม้เขตศรีราชา
- สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- สวนรุกขชาติหนองสนม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- สวนรุกขชาติเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ป่าไม้เขตบ้านโป่ง
- สวนป่าสิริกิติ์ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
- สวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
- สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
- สวนรุกขชาติดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- สวนรุกขชาติด่านช้าง
- สวนรุกขชาติกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ห้วยมุด   อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สวนรุกขชาติรักษะวาริน อำเมือง จังหวัดระนอง
ป่าไม้เขตเพชรบุรี
- สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ทุ่งขนาย)
ป่าไม้เขตสงขลา
- สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
- สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ป่าไม้เขตปัตตานี
- สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
- สวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ อำเภอสุไหวปาดี จังหวัดนราธิวาส
- สวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชเสาวนีย์ฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง)
  
หน้าแรก