ปี พ.ศ.2545

 
 

 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภายใต้งบงานพัฒนาการ ป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 60 โครงการ 

ภาคเหนือ 24 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 โครงการ
ภาคกลาง 11 โครงการ
ภาคใต้  14 โครงการ

และภายใต้งบงานพัฒนาการป่าไม้ในเขต พื้นที่เฉพาะ จำนวน 4 โครงการ
  

 
  
  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้งบงานพัฒนาการป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    
   
    ภาคเหนือ  
  
 1. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร

 2. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จังหวัดน่าน

 3. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่

 4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย

 5. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียง จังหวัดเชียงใหม่

 6. โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

 7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 8. โครงการพัฒนาพื้นที่ลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดอุตรดิตถ์

 9. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน (พื้นที่ที่ 1-10)

 10. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

 11. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง - แม่จัน จังหวัดเชียงราย

 12. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 13. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 14. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 15. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดน่าน

 16. โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 17. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จังหวัดน่าน

 18. โครงการพัฒนาพื้นที่ภูขัด - ภูเมี่ยง - ภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก

 19. โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน จังหวัดชัยนาท

 20. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 21. โครงการพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

 22. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดนครสวรรค์

 23. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 24. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา จังหวัดตาก

 
  
     
   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดหนองคาย

 2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

 3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง จังหวัดเลย

 4. โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

 5. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร

 6. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร

 7. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 8. โครงการทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ

 9. โครงการทับทิมสยาม 07 จังหวัดศรีสะเกษ

 10. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

 11. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 
  
    
   
    ภาคกลาง  
 
 1. โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

 2. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 3. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี

 4. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

 5. โครงการพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 6. โครงการพัฒนาป่าปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก (พื้นที่ที่ 1 - 5)

 8. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี

 9. โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดราชบุรี

 10. โครงการปรับปรุงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 11. โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี

 
  
    
   
  ภาคใต้  
 
 1. โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้

 2. โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร

 3. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส

 4. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

 5. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จังหวัดนราธิวาส

 6. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา

 7. โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ จังหวัดยะลา/นราธิวาส

 8. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้และสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (พื้นที่ส่วนที่ 2) จังหวัดยะลา/นราธิวาส

 9. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 10. โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

 11. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

 12. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่

 13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่อง และโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วนพิเศษ

 14. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 
  
 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ภายใต้งบงานพัฒนาการป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ

    
   
 
 1. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

 2. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 3. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร

 4. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะที่ จังหวัดตาก