โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีคำสั่งที่ 3/2537 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในเขตพื้นที่เป้าหมายของ จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีโดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2539 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ภาคใต้ โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นโครงการสำหรับแสดง และรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่
  2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจความสำคัญของป่าชายเลนให้กับทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังจะให้เกิดจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ และคุ้มครองป่าชายเลน
  3. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความสมดุลของธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าชายเลน ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันดูแลป้องกันรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลน
  4. ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลนในด้านต่าง ๆ สำหรับวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาป่าชายเลน
  5. เป็นแหล่งทัศนศึกษา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 2 ตำบลตะโล๊ะกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

  • สำนักงานป่าไม้จังหวัดปัตตานี
  • สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี (หน่วยปฏิบัติงานหลักในพื้นที่)
  • สำนักวิชาการป่าไม้ (ส่วนพฤกษศาสตร์การป่าไม้ ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้)

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 26,458 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

งาน

1

  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544 (กรมป่าไม้)

  1. งานอำนวยการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 1 งาน