โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่อง และโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วนพิเศษ

 

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้อำนวยประโยชน์ต่อการรักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้สามารถดำรงชีวิตโดยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กองแผนงาน กรมป่าไม้

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานบริหารและอำนวยการกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 60
2. งานโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วน โครงการเฉลิมพระเกียรติ และงานเตรียมการรับเสด็จ งาน 1
3. งานประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน โครงการ
อันเนื่องมา จากพระราชดำริ
งาน 1
4. ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนและงบประมาณโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำร
ครั้ง 4
5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 เป็นประจำงวด และประจำปี
โครงการ 60
6. งานจ้างศึกษาวางผังบริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 1
7. จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ และผลการดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง 3
8. จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานนิทรรศการ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานสื่อความหมายทางเดินศึกษาธรรมชาติ
งาน 1
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. อำนวยการจัดทำแผนงาน/งบประมาณ โครงการประสานการดำเนินงานโครงการด้านเฉพาะกิจ เร่งด่วน 189 โครงการ
 2. ประสานงานและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 24 ครั้ง
 3. ติดตามผลการดำเนินงาน 109 โครงการ 3 ครั้ง
 4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 4 ครั้ง
 5. ทำระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิศาสตร์โครงการ 7 โครงการ
 6. ทำเอกสาร/ผลการดำเนินงานเอกสารทางวิชาการ 13 เรื่อง
 7. ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิม 12 สิงหาคม 866 ไร่
 8. ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริด้านป่าไม้ เป็นกรณีเฉพาะกิจและเร่งด่วนและโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ
 9. ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 ครั้ง
 10. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประจำงวด และประจำปี โครงการละ 3 ครั้ง จำนวน 49 งาน/โครงการ
 11. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเพื่อจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1 งาน
 12. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ 1 งาน
 13. จัดจ้างสำรวจและศึกษาวางผังบริเวณและออกแบบโครงกร่างศูนย์อำนวยการโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริและและปฏิบัติการด้านป่าไม้ 2 โครงการ