โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับพื้นที่ป่าทุ่งทะเล รวมเนื้อที่ประมาณ 4,700 ไร่ ไว้เพื่อดำเนินการเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศของป่าทุ่งทะเลตามที่จังหวัดกระบี่น้อมเกล้าฯ ถวาย โดยให้สำนักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ซึ่งทรงพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมในการดำเนินงานเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ให้มีการวิจัย ศึกษา ทดลองและขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่คาดว่าจะเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตได้ เช่น ปลาเก๋า เป็นต้น ซึ่งจะได้นำไปส่งเสริมเป็นอาชีพของราษฎรต่อไป นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่า โดยทรงให้มีการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่มีอยู่ให้คงความอุดมสมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพเดิมและมีความสมบูรณ์ตามระบบนิเวศของพื้นที่
 2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และช่วยให้ราษฎรในท้องถิ่นมีไม้ใช้สอยอย่างเพียงพอ
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าให้แก่ราษฎรจนเกิดความรู้สึกหวงแหนป่าและช่วยกันดูแลรักษา
 4. เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า เช่น การป้องกันการเกิดไฟป่า
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านราหมาด บ้านปากคลอง หมู่ที่ 2,3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 150
2. บำรุงรักษาป่าชายเลน (ปีที่ 2-6) ไร่ 560
3. แนวกันไฟ

กม.

10
4. งานดูแลพัฒนาพื้นที่และพัฒนาชายหาด งาน 1
5. งานอำนวยการและบริหารโครงการ

งาน

1

  

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2543 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานฟื้นฟูสภาพป่าและสัตว์ป่า 1 งาน
 2. งานป้องกันรักษาป่า (กิจกรรมจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่โครงการ) 1 งาน
 3. ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน 300 ไร่
 4. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง
 5. งานปลูกต้นไม้บริเวณชายหาดและแนวถนน 150 ไร่
 6. บำรุงรักษาป่าชายแลน อายุ 2-6 ปี 560 ไร่
 7. งานเพาะชำกล้าไม้ 100,000 กล้า
 8. งานป้องกันรักษาป่าและพัฒนาพื้นที่ชายหาด 1 งาน
 9. งานบริหารและอำนวยการโครงการ 1 งาน
 10. แนวกันไฟ 20 กิโลเมตร
 11. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 150 ไร่
 12. งานดูแลพัฒนาพื้นที่ชายหาด 1 งาน