โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

  
  
 

ความเป็นมา

โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรวาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเอกชนโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดสงขลา ได้ร่วมใจกันดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 บนเนื้อที่ 40 ไร่ และร่วมกันน้อมเกล้าถวายสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ แห่งนี้แด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 และปัจจุบันได้ขยายพื้นที่โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ ออกไปอีก 696 ไร่ เพื่อให้เป็นสวนปาล์มระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การดำเนินโครงการได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงได้นำความกราบบังคบทูล ขอพระราชทาน อัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เพื่อให้โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ เป็นโครงการสวนปาล์มระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร) จึงกราบบังคมว่าจะจัดทำโครงการให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้จัดทำแผนแม่บทฯ 5 ปี (2543 - 2547) เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการพัฒนาโครงการสวนปาล์มทั้งด้านวิชาการให้เป็นแหล่งศึกษาเก็บรวบรวมพันธุ์ปาล์มทุกชนิด โดยเฉพาะปาล์มพื้นเมืองของไทยเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชในวงศ์ปาล์ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภูมิภาคและเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์ได้ให้ความสนพระทัย และมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า โดยเฉพาะพันธุ์ปาล์มในประเทศ
  2. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา และวิจัยพันธุ์ในวงศ์ปาล์มทุกชนิด โดยเฉพาะพันธุ์ปาล์มพื้นเมืองของ ไทย
  3. เพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชในวงศ์ปาล์ม โดยเฉพาะ
  4. เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  5. เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมนุม
 

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการโดยภาพรวมตั้งอยู่ในเขตตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เป็น พื้นที่คาบเกี่ยวของป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้วอยู่ห่างจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ประมาณ 20 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลรัตภูมิ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 และ 4 ประมาณ 15 กิโลเมตร ที่ครอบคลุมพื้นที่ฟากตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ 17 ถึง 21 ขนาดของพื้นที่โครงการโดยภาพรวมครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 6,289 ไร่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2541

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 55,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานอำนวยการและบริหารโครงการ งาน 1
2. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปาล์ม งาน 1
3. งานประชาสัมพันธ์และงานทางเดินศึกษาธรรมชาติ งาน 1
4. งานสวนรวบรวมพันธุ์ปาล์ม งาน 1
 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2543 2544 (กรมป่าไม้)

  1. งานอำนวยการและบริหารโครงการ 1 งาน
  2. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปาล์ม 1 งาน
  3. งานประชาสัมพันธ์และงานทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 งาน