โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 9 และ 11 ตุลาคม 2535 และวันที่ 2 ตุลาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังโดยเร็ว เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยให้ ฯพณฯ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการโครงการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำปากพนังและ เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคการเกษตรและอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงการเก็บน้ำใหญ่และสาขา การเก็บน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และในพื้นที่น้ำขังการจัดหาน้ำใต้ดิน
 2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่การเกษตร และในบริเวณชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 3. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเดิม และพัฒนาระบบชลประทานใหม่เนื่องจากมีแหล่งน้ำจืดเพิ่มขึ้น
 4. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ ระบบเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่อำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูรย์ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง อำเภอลานสกา และอำเภอเมือง

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 1. สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
 2. ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 1,871,875 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. บริหารหน่วยจัดการต้นน้ำ แห่ง 1
2. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ ปีที่ 2-6 ไร่ 1,600
3. งานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เดือน

12

  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. จัดตั้งและบริหารหน่วยจัดการต้นน้ำ 1 หน่วย
 2. ปลูกฟื้นฟูป่าพรุแลบำรุงรักษา 300 ไร่
 3. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 1,000 ไร่
 4. เพาะชำหญ้าแฝก 400,000 กล้า
 5. ปรับปรุงถนน 10 กม.
 6. จัดทำฝายต้นน้ำ 260 แห่ง
 7. งานป้องกันรักษาป่า และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 งาน
 8. งานสำรวจและศึกษาวิจัยป่าชายเลน 1 งาน
 9. บำรุงแปลงปลูกฟื้นฟูป่าพรุ (ปีที่ 2-6) 300 ไร่
 10. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 1,400 ไร่
 11. บริหารหน่วยจัดการต้นน้ำ 1 หน่วย