โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้และสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้
(พื้นที่ส่วนที่ 2) จังหวัดยะลา/นราธิวาส

 
  

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เคยมีรับสั่งเกี่ยวกับพื้นที่ป่าบาลาฮาถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและ ต้นน้ำลำธารควรจะอนุรักษ์ไว้ และได้ทรงดำรัสให้เสริมกำลังพิเศษเข้าสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2533 เมื่อคราวที่เสด็จ แปรพระราชฐานมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้คงความสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป
 2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรที่หายาก และใกล้จะสูญพันธุ์ให้คงอยู่และแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติสืบไป
 3. เพื่อพัฒนาและจัดการพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีทิวทัศน์สวยงามให้เป็นสถานที่ สำหรับการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ
 4. ขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
 5. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม
 6. เพื่อประสานการพัฒนาและการจัดระเบียบชุมชนให้พื้นที่โครงการฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
 

พื้นที่ดำเนินการโครงการ

ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร , อำเภอแว้ง , อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บาลา-ฮาลา , ป่าสงวนนิคมสาคร , ป่าสงวนนิคมสุคิริน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
2. สำนักงานป่าไม้จังหวัดยะลา
3. สำนักงานป่าไม้จังหวัดนราธิวาส

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2537

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 836,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. โครงการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ป่าฮาลา-บาลา โครงการ 1
2. จัดเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าฮาลา-บาลา งาน 1
3. สำรวจและศึกษาด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในสาขาต่างๆ งาน 6
4. งานจัดนิทรรสการนอกสถานที่ งาน 1
5. งานส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์และการจัดพิมพ์เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ งาน 1
6. บริหารและอำนวยการกลาง งาน 1
7. งานศูนย์ปฏิบัติการป่าฮาลา-บาลา

ศูนย์

1

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 1 งาน
 2. งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 1 งาน
 3. งานสำรวจและศึกษาเรื่องหวายและสมุนไพร 1 งาน
 4. งานฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 6 รุ่น
 5. งานสำรวจและแปลภาพดาวเทียมและทางอากาศ 1 งาน
 6. งานศึกษาความเจริญเติบโตของหวายในสวนป่า 1 งาน
 7. งานสำรวจพืชตระกูลขิง - ข่า 1 งาน
 8. งานรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ 1 งาน
 9. งานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จังหวัดยะลา 1 งาน
 10. งานป้องกันและปรามปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จังหวัดนราธิวาส 1 งาน
 11. งานอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลาง 1 งาน
 12. งานพัฒนา และจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลางเพื่อการท่องเที่ยว 1 งาน
 13. งานอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลา - ฮาลา 1 งาน
 14. งานบริหารและอำนวยการกลาง 1 งาน
 15. งานสำรวจพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 1 งาน
 16. งานสำรวจสัตว์ป่า 1 งาน
 17. งานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 2 งาน
 18. งานสำรวจและวางผังสิ่งก่อสร้าง 1 งาน
 19. งานจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 งาน
 20. งานสำรวจและจัดทำสื่อเผยแพร่ 1 งาน
 21. งานทดลองปลูกไม้ตามแนวพระราชดำริ 1 งาน
 22. งานศึกษาการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก 1 งาน
 23. งานประสานแผนอุทยานแห่งชาติ 300 วัน
 24. งานประสานแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 300 วัน
 25. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 งาน
 26. งานฝึกอบรม อบต.รอบเขตโครงการฯ 1 งาน
 27. โครงการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ป่าฮาลา-บาลา 1 งาน
 28. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและประชาสัมพันธ์ 2 งาน
 29. งานศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ 1 งาน
 30. งานสำรวจผีเสื้อป่าฮาลา-บาลา 1 งาน
 31. งานสำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพร 1 งาน
 32. งานทดลองปลูกหวายในส่วนป่า 1 งาน
 33. งานรวบรวมพันธุ์ไม้ป่ามีค่าและกินได้ 1 งาน
 34. งานเตรียมการรับเสด็จ 1 งาน
 35. งานจัดนิทรรศการนอกสถานที่ 1 งาน
 36. งานเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าฮาลา-บาลา 2 งาน
 37. งานสำรวจสัตว์ป่าและศึกษาชนิดการแพร่กระจายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 1 งาน