โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ จังหวัดยะลา/นราธิวาส

 
  
  

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และทรงมีพระราชดำริต่อป่าไม้เขตปัตตานี (นายบุญชนะ กลั่นคำสอน) ว่าน่าจะมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของป่าภาคใต้ มาปลูกรวบรวมไว้ในที่สูงของพื้นที่สวนป่า พระนามาภิไธยภาคใต้ (ป่าบาลา - ฮาลา)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในป่าภาคใต้ มาปลูกรวมไว้ในพื้นที่โครงการฯ
 2. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของไม้ดอกไม้ประดับในป่าภาคใต้ และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับในป่าภาคใต้ ตลอดจนศึกษาชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพในการ เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรรอบพื้นที่รายได้เพิ่มขึ้น
 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ
 5. เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ
 6. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ อันสามารถ เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจ ค้นคว้าต่อไป
 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านบาลา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2540 -

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

 

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ งาน 1
จัดพื้นที่และดูแลรักษาสวนแสดงพันธุ์ไม้ แห่ง 1
จัดพื้นที่และดูแลรักษาสวนรวมพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาและวิจัย แห่ง 1
งานอำนวยการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ งาน 1
งานศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งาน 1
งานดูแลทางเดินศึกษาธรรมชาติ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2540 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. สำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในป่าภาคใต้ 1 งาน
 2. จัดพื้นที่และดูแลรักษาสวนแสดงพันธุ์ไม้ 1 งาน
 3. จัดพื้นที่และดูแลรักษาสวนรวบรวมพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาและวิจัย 1 งาน
 4. สำรวจวางผังแม่บท และออกแบบสิ่งก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการ 1 งาน
 5. งานอำนวยการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ 2 งาน
 6. งานศึกษาวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาและการจัดทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ป่าพรุสิรินธร 1 งาน