โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา

 
 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงพระราชทาน พระราชดำริ กับนายวิสุทธ์ สิงห์ขจรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ ด้วยป่าไม้ให้จัดสร้างเรือนเพาะชำขยายพันธุ์ไม้โดยจัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สำหรับขยายกล้าไม้ฝึกความรู้เรื่องการเพาะชำและเป็นที่ทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และรวบรวมขยายพันธุ์พืชหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์
 2. เพื่อปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป
 3. ส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอยโดยการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎร
 4. อบรมเพื่อให้ได้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ด้านการขยายพันธุ์พืชและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตร ในพื้นที่โครงการ
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 หมู่บ้านเขื่อนบางลาง บ้านสันติ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 1. สำนักงานป่าไม้จังหวัดยะลา
 2. สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2536

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานศึกษา ทดลอง และวิจัย    
   1. 1 งานสำรวจ จัดทำแผนที่และหุ่นจำลอง งาน 1
   1.2 งานสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิง-ข่า งาน 1
   1.3 งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่ากินได้ งาน 1
2. แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
   2.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 950
   2.2 งานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
งาน 1
   2.3 งานดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ งาน 1
3. แผนงานศึกษาธรรมชาติ    
   3.1 งานทางเดินศึกษาป่าธรรมชาติ งาน 1
   3.2 งานจัดทำป้ายและซุ้มสื่อความหมาย งาน  
4. แผนงานอำนวยการ    
   4.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ 1
   4.2 งานซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ 1
   4.3 งานบริหารและอำนวยการกลาง งาน 1
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2536 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ปลูกป่าและบำรุงรักษาป่า 1,000 ไร่
 2. เพาะชำกล้าไม้ 510,000 กล้า
 3. เพาะชำรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้มีค่า/ไม้หายากและป้องกันรักษาพื้นที่ 1 งาน
 4. งานอำนวยการและประชาสัมพันธ์อบรม ให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 1 งาน
 5. ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่า 1,000 ไร่
 6. งานประชาสัมพันธ์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 งาน
 7. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า 1 งาน
 8. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 540 ไร่
 9. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 1,000 ไร่
 10. งานอำนวยการป้องกันรักษาพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงาน 12 เดือน
 11. งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง