โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จังหวัดนราธิวาส

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ กองบิน 71 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีใจความ โดยสรุปว่าให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันดำเนินจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสนองพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
 2. เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ให้กลับสู่สภาพเดิม
 3. เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ สำหรับงานทดลอง วิจัยและนันทนาการ แก่ประชาชน
 4. เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยการเพาะกล้าไม้แจกราษฎรผู้เข้าโครงการและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ
 5. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเป็นการยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า
 

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุละบี หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส หมู่ที่ 1

ตำบลบองอ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงสิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดนราธิวาส

 

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2536

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 2,043 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ดูแลและบำรุงรักษาสวนวรรณคดีอิเหนา ไร่ 60
2. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ ไร่ 1,143
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี

ไร่

100

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2536 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานปลูกป่าไม้ใช้สอยชุมชน 400 ไร่
 2. งานปลูกสร้างสวนป่าวนเกษตร 883 ไร่
 3. งานเพาะพันธุ์หมาก 500,000 ต้น
 4. ดูแลบำรุงรักษาสวนวรรณคดีอิเหนา 60 ไร่
 5. ปลูกและบำรุงรักษาป่า 1,943 ไร่
 6. เพาะชำกล้าไม้ 1,950,000 กล้า
 7. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 1 งาน
 8. ป้องกันรักษาพื้นที่และป้องกันไฟป่า 1,143 ไร่
 9. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาพื้นที่ 1,143 ไร่
 10. บำรุงรักษางานเดิม อายุ 2-6 ปี 150 ไร่
 11. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 100 ไร่