โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536 ความโดยสรุปคือ พื้นที่บริเวณหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำลำธารในส่วนที่ได้ถูกราษฎรบุกรุกทำลาย ไปควรจะได้มีการปรับปรุงป่าทดแทน เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน โดยให้ขยายพื้นที่ออกไป ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแวดล้อมด้านป่าไม้ และน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
 2. ประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมปลูกฝังจิตสำนึก ให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่เยาวชนและราษฎรในพื้นที่หมู่บ้าน จุฬาภรณ์พัฒนา 12 และพื้นที่ข้างเคียง
 3. รวบรวมเพาะชำพันธุ์หวายเพื่ออนุรักษ์หวาย และให้ดำเนินการปลูกในป่าต่อไปในอนาคต
 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดนราธิวาส

 

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

กองทัพภาคที่ 4

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2537

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 19,400 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 500
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 300
3. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) ไร่ 250
4. งานอำนวยการ งาน 1
5. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่ามีค่าและกินได้ งาน 1
6. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติ

งาน

1

   

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่า 1,050 ไร่
 2. ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าหวาย 100 ไร่
 3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 1,050 ไร่
 4. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย ปีที่ 2-6 250 ไร่
 5. เพาะชำกล้าหวาย 141,800 กล้า
 6. เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 480,000 กล้า
 7. เพาะชำหญ้าแฝก 300,000 กล้า
 8. อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 5 รุ่น
 9. งานสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ป่ามีค่าและกินได้ 1 งาน
 10. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 งาน