โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส

 

ความเป็นมา

เดิมพื้นที่ที่ขอตั้งโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 11 กิ่งอำเภอกำลัง จังหวัดยะลานั้นเป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 ซึ่งทางราชการทหารโดยกองทัพบก (แม่ทัพภาคที่ 4) ได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้โดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื้อที่ 1,600 ไร่ และต่อมาได้ทำการจัดสรรพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้ครอบครัวละ 15 ไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักประกันชีวิตและครอบครัว รวมทั้งการประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ที่ดีตามความมุ่งหวังและปรารถนาดี ของทางราชการทหารต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนี้ เพื่อหันมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการจัดสรรให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ในเขตหมู่บ้านแยะใน หมู่ที่ 3 ตำบลบาละ กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ส่วนที่ 2 อยู่ที่บ้านจาเราะทำบุง (หรือคลอง ตำบล) และส่วนที่ 3 อยู่ที่บ้านคลองพุด ซึ่งส่วนที่ 2 และ 3 อยู่ในหมู่ที่2 ตำบลบาละ กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในปลายปี 2537 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 และดูความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ถวายรายงานผลงานที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 11 ในครั้งนี้ เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของโครงการที่เป็นหมู่บ้านรัตนกิตติ 3 (เดิม) ร่วมกับฝ่ายทหารผู้รับ ผิดชอบดูแลโครงการในพื้นที่จากการถวายรายงานและนำแผนที่ประกอบ ให้ทอดพระเนตรพร้อมรายงานถวายรายละเอียดของพื้นที่ทำกินที่จัดสรร เมื่อทรงทอดพระเนตรจากแผนที่และการถวายรายงาน องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าพื้นที่ทั้งสามส่วนไม่มีพื้นที่ติดต่อกัน ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม และได้ทรงรับสั่งว่าถ้าหากสามารถตีกรอบให้เป็นสี่เหลี่ยมดูจะสวยงามกว่า และพื้นที่ที่มีอยู่เดิมก็น้อย จะทำการวิจัยและพัฒนาก็ยาก ให้แก้ไขพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม โดยผนวกพื้นที่เก่าจำนวน 1,600 ไร่ เข้าไปด้วย รวมพื้นที่ทั้งหมด 18 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,250 ไร่ เพื่อนำพื้นที่ไปจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้สมบูรณ์แบบสามารถมีพื้นที่รองรับในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ภายใต้การอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลือของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพระประสงค์และความมุ่งหวังที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มอบให้แก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล และอยู่ในโครงการของพระองค์ท่าน ได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมีพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อจะได้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระประสงค์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะดำเนินการให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลสนับสนุน ส่งเสริมให้ประสพความสำเร็จ ซึ่งเป็นการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ องค์พระประมุข ของปวงชนชาวไทย
 2. เพื่อขยายพื้นที่ให้กับโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ให้มีพื้นที่และโครงการสร้างในการที่จะทำการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ ได้รับการดูแลและพัฒนาให้ดีขึ้น
 3. เพื่อจัดระบบในการวิจัย และพัฒนาเสริมสร้างทางระบบนิเวศวิทยาที่เสื่อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้มี พันธุ์ไม้หลายหลากทางชีวภาพ หวาย สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อระบบนิเวศได้รับการดูแลเอาใจ ใส่และมุ่งพัฒนาสัตว์ป่าก็จะเพิ่มพูนไปด้วย
 4. ทำการวิจัยและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในขอบเขตป่า และในพื้นที่โครงการฯ ได้มีความสำนึกในการรักป่ารู้คุณค่าของป่าที่ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมเกลียวอันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชีวิต
 5. เพื่อเป็นแนวกันชนในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า แผ้วถางป่าครอบครองพื้นที่ป่าอันเป็นตัวการบ่อ เกิดแห่งการทำลายระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าในการเสริมการปลูกต้นไม้เสริม พื้นที่ธรรมชาติในการนำพันธุ์ไม้ป่าหวายที่สามารถขึ้นในพื้นที่เพื่อทำการวิจัยพันธุ์ไม้ พันธุ์หวายและพันธุ์ไม้หลาย ชนิด เพื่อการวิจัยพัฒนาเสริมสร้างแนวกันชนระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่สามารถทำการพัฒนาได้ใน พื้นที่โครงการฯ และขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศวิทยา และระบบแนวเสริมสร้างภาพ แวดล้อมของธรรมชาติและบรรยากาศต่อไป
 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านจาเราะทำบุง หมู่ที่ 2 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดยะลา

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2540 - 2544 รวม 5 ปี

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย ไร่ 60
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 200
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 100
4. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) ไร่ 500
5. เพาะชำกล้าหวาย กล้า 50,000
6. งานอำนวยการบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ งาน 1
7. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า

งาน

1

  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ปลูกป่าและบำรุงป่าทั่วไป รวม 450 ไร่
 2. ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าหวาย 250 ไร่
 3. เพาะชำกล้าไม้ รวม 220,000 กล้า
 4. เพาะชำหญ้าแฝก รวม 250,000 กล้า
 5. เพาะชำกล้าหวาย รวม 150,000 กล้า
 6. งานอำนวยการบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 งาน
 7. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย 200 ไร่
 8. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 300 ไร่
 9. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) 400 ไร่
 10. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า 1 งาน