โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร

 

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 448 ไร่ พื้นที่อยู่ติดทะเลสภาพเป็นดินทรายชายทะเลที่ถูกคลื่นทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายสภาพเป็นเนินทราย (Sand Dune) กระจายอยู่ทั่วไป แต่เดิมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการวิจัยปลูกต้นไม้โตเร็วชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาผลกระทบที่ดินดังกล่าว ต่อมาสำนักงานจัดการทรัพยากรที่ดินส่วนพระองค์ซึ่งดูแลรับผิดชอบดูแลที่ดินแปลงนี้อยู่ได้นำกลับมาเพื่อพัฒนา และหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับจากทรงเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ.2541 จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมซึ่งมีสภาพเป็นสันทรายป่าชายหาด พัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยการปรับปรุงดินตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมทุกด้าน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่เนินทราย (Sand Dune)
  3. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สภาพเนินสันทรายและพันธุ์สัตว์ป่าไว้เป็นที่ศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป
  4. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนา
 

ที่ตั้งโครงการ

ภายในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แปลงที่ 7,8,9 และ 10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 250 ไร่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร กรมป่าไม้

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2543

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

งานทางเดินศึกษาธรรมชาติ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2544 (กรมป่าไม้)

  1. งานสำรวจและวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ 1 งาน
  2. งานประชาสัมพันธ์จัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1