โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ สัมพันธ์ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โครงการ
  2. เพื่อให้การวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการโครงการฯ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้
  3. เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงาน มีหลักยึดที่ชัดเจนมีความถูกต้องและได้ผลตามที่ได้กำหนด
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กองแผนงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2540

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านป่าไม้ และดำเนินการจัดทำกรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบ 1
2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการจัดทำฐานข้อมูลด้านป่าไม้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งาน 1
3. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ งาน 1
4. ประสานงานและร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2540 - 2544 (กรมป่าไม้)

  1. สำรวจและวางผังสิ่งก่อสร้าง 1 งาน
  2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านป่าไม้และดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางมาตรการและแผนงาน
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14 โครงการ

  4. งานประสานการวางแผนและจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 งาน