โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อลดปริมาณทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากไฟป่าให้เหลือน้อยที่สุด
  2. เพื่อลดปริมาณสภาพแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. เพื่อให้ราษฎร และหน่วยงานของทางราชการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากไฟป่า
  4. การป้องกันไฟป่าการดับไฟป่า และการใช้ไฟให้เกิดประโยชน์
  5. เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกทำลายป่าและเผาป่า

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านรอบ ๆ เขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จำนวน 29 หมู่บ้าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2541

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 63,750 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
2. เพาะชำกล้าไม้ กล้า 50,000
3. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รุ่น 1

4. งานอำนวยการ ประชาสัมพันธ์ และติดตามงาน

งาน

1

  

ผลการดำเนินงานปี 2541 2544

  1. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 63,750 ไร่
  2. เพาะชำกล้าไม้ 300,000 กล้า
  3. อบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 2 รุ่น
  4. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 4 รุ่น
  5. อำนวยการ ประสานงานและติดตามประเมินผล 4 งาน