โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณป่าดงนาทามให้สมบูรณ์อยู่ตลอดไป
 2. เพื่อส่งเสริมราษฎรได้มีส่วนร่วมในการจัดการและป้องกันรักษาป่า
 3. เป็นสื่อนำรูปแบบการจัดการพื้นที่กันชนมาใช้ในการป้องกันรักษาป่าพื้นที่เขตอนุรักษ์ โดยการสนับสนุนให้มีป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รอบแนวเขตอนุรักษ์
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งป้องกันการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า
 5. เพื่อจัดการกับทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากป่าไม้มากที่สุด

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านรอบ ๆ เขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จำนวน 16 หมู่บ้าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2541

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 55,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
2. บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 650
3. เพาะชำกล้าไม้ กล้า 50,000
4. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รุ่น 1

5. งานอำนวยการ ประชาสัมพันธ์ และติดตามงาน

งาน

1

 
 
 

ผลการดำเนินงานปี 2541 2544

 1. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 55,000 ไร่
 2. ปลูกและบำรุงป่าไม้ใช้สอย 650 ไร่
 3. เพาะชำกล้าไม้ 300,000 กล้า
 4. อบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 2 รุ่น
 5. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 4 รุ่น
 6. อำนวยการ ประสานงานและติดตามประเมินผล 4 งาน