โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะที่ จังหวัดตาก

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความมั่นคงในท้องถิ่นที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงชายแดน โดยการส่งเสริมการปลูกป่าอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น สภาวะแวดล้อมและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 2. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงชายแดน ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงฟื้นฟูรักษาสภาพป่าต้นน้ำลำธาร และสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติให้เอื้อประโยชน์ต่อราษฎรทั้งทางตรงและทางอ้อม
 3. เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงชายแดน ได้มีจิตสำนึกมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม
 4. เพื่อสนับสนุนนโยบาย การประสานแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม จิตวิทยาของกองทัพภาคที่ 3 และอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 3

 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านในพื้นที่เพื่อความมั่นคง ท้องที่อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 • สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก

 • สำนักงานป่าไม้เขตตาก

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2541

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 10,254,156 ไร่

 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
2. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 150
3. ปลูกป่าแนวกันชน ไร่ 200
4. บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 1,100
5. บำรุงป่า อายุ 2-6 ปี ไร่ 1,600
6. เพาะชำกล้าไม้ กล้า 50,000
7. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รุ่น 2

8. อำนวยการ ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2541 2544

 1. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 10,254,156 ไร่
 2. อบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 2 รุ่น
 3. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 5 รุ่น
 4. อำนวยการ ประสานงานและติดตามประเมินผล 4 งาน
 5. ปลูกและบำรุงป่าไม้ใช้สอย 1,100 ไร่
 6. ปลูกป่าแนวกันชน 1,600 ไร่
 7. เพาะชำกล้าไม้ 300,000 กล้า