โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และรายได้ของประชาชนในพื้นที่ชนบท
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งป้องกันการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า
 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับคืนมา
 4. เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านในพื้นที่เพื่อความมั่นคง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 หมู่บ้าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 • สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง

 • สำนักงานป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2541

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 8,240,240 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
2. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 220
3. ปลูกป่าแนวกันชน ไร่ 260
4. บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 490
5. บำรุงป่า อายุ 2-6 ปี ไร่ 840
6. เพาะชำกล้าไม้ กล้า 150,000
7. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รุ่น 1

8. อำนวยการ ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2541 2544

 1. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 8,240,240 ไร่
 2. อบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 2 รุ่น
 3. อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4 รุ่น
 4. อำนวยการ ประสานงานและติดตามประเมินผล 4 งาน
 5. ปลูกและบำรุงป่าไม้ใช้สอย 490 ไร่
 6. ปลูกป่าแนวกันชน 840 ไร่
 7. เพาะชำกล้าไม้ 300,000 กล้า
 8. บำรุงป่า อายุ 2-6 ปี 120 ไร่